Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

rok 2011

OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 7. decembra 2011
č. MF/025279/2011-721,
ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 § 1

(1) Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby je uvedený v prílohe č. 3.

 § 2

Vzory daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2011.

 § 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. novembra 2010 č. MF/023817/2010-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 470/2010 Z. z.).

 § 4

 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

 

Ivan Mikloš
minister financií
Slovenskej republiky