Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

rok 2014

 

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. novembra 2014

č. MF/14317/2014-721,

ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

 (1) Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), je uvedený v prílohe č. 1.

 (2) Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Vzory tlačív daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2014.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. decembra 2013 č. MF/20226/2013-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 424/2013 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015

 

                                                                                 Peter Kažimír

                                                                              podpredseda vlády a minister financií

                                                                                             Slovenskej republiky