Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 3-2015 - U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho

Sekcia európskych fondov MF SR vydáva toto usmernenie na účely zabezpečenia správnych a jednoznačných administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie spätných tokov (vysporiadanie finančných vzťahov) pri implementácii a realizácii prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v nadväznosti na novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 1.1.2015.

Usmernenie nahrádza v plnom rozsahu prílohu č. 16a_b k Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a k Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013.

Aktualizácia usmernenia č. 3/2015 - U, verzia 4.0:

  • príloha B Schémy procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa v nadväznosti na aktualizáciu usmernenia  2/2015 - U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020 nahrádza novou prílohou B v členení:

B1. Schéma procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia ŠF, KF, EFRH a ENRF pre MF SR - správcu kapitoly VPS, dlžníka  RO/SO/SORO, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou (vrátane ministerstva) a nejde o odvod za porušenie finančnej disciplíny,

B2. Schéma procesov vrátenia finančných prostriedkov pri odvode za porušenie finančnej disciplíny v rámci finančného riadenia ŠF, KF, EFRH a ENRF pre dlžníka  RO/SO/SORO, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou (vrátane ministerstva),

B3. Schéma procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia ŠF, KF, EFRH a ENRF pre dlžníka SO/SORO, ktorý je iným subjektom VS (napr. ŠPO,VÚC);

  • popis schém  k prílohe B sa aktualizuje primerane k úpravám schémy B;popis schém  k prílohe B sa aktualizuje primerane k úpravám schémy B;
  • aktualizuje sa použitie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vzťahujúce sa na príjmy a výdavky v prílohe B;
  • v prílohe A a C sa upresňujú vysvetlivky k efektívnemu vráteniu prostriedkov v prípade prijímateľa ŠRO, kedy prijímateľ ŠRO vracia  prostriedky za realizované výdavky ŠRO v bežnom roku alebo v predchádzajúcich rokoch bez ohľadu na ich schválenie v SŽP vždy na príjmový účet platobnej jednotky.   

Aktualizácia usmernenia verzia 4.0 nadobúda účinnosť 15.07.2019.