Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2015 - U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020

Aktualizácia metodického usmernenia MF SR č. 2/2015 k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 5.0.

Aktualizácia usmernenia - verzia 5.0 nadobúda účinnosť 09. novembra 2022.

Usmernenie podrobnejšie rozpracováva postupy informačných a finančných tokov pri riešení nezrovnalostí a finančných opráv na národnej úrovni ako aj vo vzťahu k rozpočtu EÚ a  zavedený režim ročného zúčtovania poskytnutých prostriedkov z rozpočtu EÚ medzi členským štátom a EK, pričom nadväzuje na základný rámec stanovený Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení.

Postupy v usmernení sú prepojené so  spracovaním a evidenciou údajov o nezrovnalostiach, finančných opravách a vysporiadaní finančných vzťahov v hlavných informačných systémoch – monitorovacom systéme ITMS2014+, v účtovnom systéme ISUF a systéme AFIS (IMS) OLAF, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre správne a spoľahlivé spracovanie údajov, dokladov, finančných a účtovných výkazov a následnú komunikáciu prostredníctvom systému SFC2014 voči EK.

Usmernenie reflektuje požiadavky právne záväzných aktov EÚ ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov SR v platnom znení, najmä podmienky osobitného predpisu č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku“) a zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch“).

Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti RO stanovené týmto usmernením, resp. všetky ustanovenia tohto usmernenia týkajúce sa RO v rozsahu písomného poverenia RO v písomnej zmluve uzatvorenej medzi RO a SO.

Toto usmernenie sa nevzťahuje na Program spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, pre ktorý sú postupy  upravené v platnej verzii Systému riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020 a v metodickom usmernení riadiaceho orgánu Interact pre národné kontroly, nezrovnalosti, archiváciu a bankové účty, v platnom znení.      

Aktualizácia usmernenia verzia 5.0 (účinnosť od 09. novembra 2022) je doplnená o procesy a postupy vyplývajúce:

 • z novelizovaných všeobecne záväzných právnych predpisov SR účinných ku dňu účinnosti aktualizovaného usmernenia verzie 5.0;
 • z novely zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • z novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • z potreby spresnenia postupov vo väzbe na podnety z aplikačnej praxe. 

Aktualizácia usmernenia verzie 4.0 (účinnosť od 01. mája 2020) je doplnená o procesy a postupy vyplývajúce:

 • z novelizovaných všeobecne záväzných právnych predpisov SR účinných ku dňu účinnosti aktualizovaného usmernenia verzie 4.0,
 • z Rozhodnutia EK C(2019) 3452 z 14.05.2019, ktorým sa stanovujú usmernenia o určovaní finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky financované Úniou pri nedodržaní platných pravidiel verejného obstarávania,
 • z písomného stanoviska Európskeho úradu pre boj proti podvodom k postupu oznamovania nezrovnalostí v prípade podozrenia z podvodu,
 • z potreby spresnenia postupov vo väzbe na podnety z aplikačnej praxe. 

Aktualizácia usmernenia verzie 3.0 (účinnosť od 18. marca 2019) je doplnená o procesy a postupy vyplývajúce:

 • z príručky pre oznamovanie nezrovnalostí v zdieľanom hospodárení 2017 vydanej Európskym úradom pre boj proti podvodom,
 • z aktualizovaných usmernení EK č. EGESIF 15001604 pre členské štáty k auditu účtov, č. EGESIF 15001704 pre členské štáty týkajúce sa stiahnutých súm, vrátených súm, súm, ktoré sa majú vrátiť, a nevymožiteľných súm, č. EGESIF 15001804 pre členské štáty týkajúce sa prípravy, preskúmania a schválenia účtov vydaných a platných ku dňu 3.12.2018,
 • z novelizovaných všeobecne záväzných právnych predpisov SR účinných ku dňu účinnosti aktualizovaného usmernenia verzie 3.0,
 • z aktualizovanej verzie 2.1 Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (najmä časť 4.5.7.1 Pravidlá pri preplácaní výdavkov projektov prijímateľa, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania),
 • z Manuálu č. 1/2017 - M k evidencii nezrovnalostí, pohľadávkových dokladov a vysporiadaní v systéme ITMS2014+ v programovom období 2014 – 2020,
 • z aktualizácie procesných tokov (workflow) nezrovnalostí v systéme ITMS2014+.