Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 2/2015 - U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020

Aktualizácia metodického usmernenia MF SR č. 2/2015 k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 5.0.

Aktualizácia usmernenia - verzia 5.0 nadobúda účinnosť 09. novembra 2022.

Usmernenie podrobnejšie rozpracováva postupy informačných a finančných tokov pri riešení nezrovnalostí a finančných opráv na národnej úrovni ako aj vo vzťahu k rozpočtu EÚ a  zavedený režim ročného zúčtovania poskytnutých prostriedkov z rozpočtu EÚ medzi členským štátom a EK, pričom nadväzuje na základný rámec stanovený Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení.

Postupy v usmernení sú prepojené so  spracovaním a evidenciou údajov o nezrovnalostiach, finančných opravách a vysporiadaní finančných vzťahov v hlavných informačných systémoch – monitorovacom systéme ITMS2014+, v účtovnom systéme ISUF a systéme AFIS (IMS) OLAF, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre správne a spoľahlivé spracovanie údajov, dokladov, finančných a účtovných výkazov a následnú komunikáciu prostredníctvom systému SFC2014 voči EK.

Usmernenie reflektuje požiadavky právne záväzných aktov EÚ ako aj všeobecne záväzných právnych predpisov SR v platnom znení, najmä podmienky osobitného predpisu č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku“) a zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch“).

Na sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti RO stanovené týmto usmernením, resp. všetky ustanovenia tohto usmernenia týkajúce sa RO v rozsahu písomného poverenia RO v písomnej zmluve uzatvorenej medzi RO a SO.

Toto usmernenie sa nevzťahuje na Program spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020, pre ktorý sú postupy  upravené v platnej verzii Systému riadenia a implementácie Programu spolupráce INTERACT III na programové obdobie 2014 – 2020 a v metodickom usmernení riadiaceho orgánu Interact pre národné kontroly, nezrovnalosti, archiváciu a bankové účty, v platnom znení.      

Aktualizácia usmernenia verzia 5.0 (účinnosť od 09. novembra 2022) je doplnená o procesy a postupy vyplývajúce:

Aktualizácia usmernenia verzie 4.0 (účinnosť od 01. mája 2020) je doplnená o procesy a postupy vyplývajúce:

Aktualizácia usmernenia verzie 3.0 (účinnosť od 18. marca 2019) je doplnená o procesy a postupy vyplývajúce:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2014 - 2020
  4. Európske štrukturálne a investičné fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2015
  7. Usmernenie č. 2/2015 - U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.