Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 4/2015 - U k vzorovému formuláru dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia

Sekcia európskych fondov MF SR vydáva vzorové formuláre dohôd s cieľom zabezpečiť všetky potrebné náležitosti, ktoré dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia pre účely správneho finančného vysporiadania so štátnym rozpočtom ako aj s rozpočtom EÚ musí obsahovať v nadväznosti na znenie zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a platnosť a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zaviedol do citovaných zákonov nové ustanovenia § 60, resp. § 46ah, ktoré reagujú na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19. Aktualizácia Usmernenia č. 4/2015 reflektuje na zmeny pravidiel uzatvárania dohôd o splátkach a dohôd o odklade plnenia  v nadväznosti na prijatie vyššie uvedeného zákona.
Aktualizácia Usmernenia č. 4/2015  (verzia 1.2) nadobúda platnosť a účinnosť: 15.7.2020