Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 4-2015 - U k vzorovému formuláru dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia

Sekcia európskych fondov MF SR vydáva vzorové formuláre dohôd s cieľom zabezpečiť všetky potrebné náležitosti, ktoré dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia pre účely správneho finančného vysporiadania so štátnym rozpočtom ako aj s rozpočtom EÚ musí obsahovať v nadväznosti na znenie zákonov č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a platnosť a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 120/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zaviedol do citovaných zákonov nové ustanovenia § 60, resp. § 46ah, ktoré reagujú na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19. Aktualizácia Usmernenia č. 4/2015, verzia 1.2 reflektuje na zmeny pravidiel uzatvárania dohôd o splátkach a dohôd o odklade plnenia  v nadväznosti na prijatie vyššie uvedeného zákona.                                                 Aktualizácia Usmernenia č. 4/2015  (verzia 1.2) nadobudla platnosť a účinnosť: 15.7.2020

Aktualizácia Usmernenia č. 4/2015-U, verzia 2.0 sa realizuje z dôvodov potrieb aplikačnej praxe, a to predovšetkým ohľadne počítania úrokov z omeškania. Aktualizácia zároveň reaguje na zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 198/2022 Z. z., ktorými sa novelizoval zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto novela zaviedla viacero zmien vo vzťahu k pravidlám a lehotám uzatvárania dohôd o splátkach a dohôd o odklade plnenia.   
Aktualizácia Usmernenia č. 4/2015  (verzia 2.0) nadobúda platnosť a účinnosť: 15.6.2022

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2014 - 2020
  4. Európske štrukturálne a investičné fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2015
  7. Usmernenie č. 4/2015 - U k vzorovému formuláru dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.