Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 3-2015 - U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho

Sekcia európskych fondov MF SR vydáva toto usmernenie na účely zabezpečenia správnych a jednoznačných administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie spätných tokov (vysporiadanie finančných vzťahov) pri implementácii a realizácii prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v nadväznosti na novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 1.1.2015.

Usmernenie nahrádza v plnom rozsahu prílohu č. 16a_b k Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a k Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013.

Aktualizácia usmernenia č. 3/2015 - U, verzia 4.0:

B1. Schéma procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia ŠF, KF, EFRH a ENRF pre MF SR - správcu kapitoly VPS, dlžníka  RO/SO/SORO, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou (vrátane ministerstva) a nejde o odvod za porušenie finančnej disciplíny,

B2. Schéma procesov vrátenia finančných prostriedkov pri odvode za porušenie finančnej disciplíny v rámci finančného riadenia ŠF, KF, EFRH a ENRF pre dlžníka  RO/SO/SORO, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou (vrátane ministerstva),

B3. Schéma procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia ŠF, KF, EFRH a ENRF pre dlžníka SO/SORO, ktorý je iným subjektom VS (napr. ŠPO,VÚC);

Aktualizácia usmernenia verzia 4.0 nadobúda účinnosť 15.07.2019. 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2014 - 2020
  4. Európske štrukturálne a investičné fondy
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2015
  7. Usmernenie č. 3/2015 - U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.