Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2014 - U k štruktúre manuálov procedúr, štandardizovanej organizačnej štruktúre a štandardizovaným pracovným pozíciám platobnej jednotky pre programové obdobie 2014 – 2020

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť základný rámec štruktúry manuálu procedúr, štandardizovanej organizačnej štruktúry a štandardizovaných pracovných pozícií platobných jednotiek pre programové obdobie 2014 – 2020.

Predmetným usmernením sa zabezpečí určenie základných častí manuálu procedúr, ktoré budú pokrývať jednotlivé povinnosti platobných jednotiek vyplývajúcich zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 558 zo dňa 5. novembra 2014. Cieľom manuálu procedúr platobnej jednotky nie je prepis, resp. uvádzanie textov existujúcich metodických dokumentov, ale rozpracovanie relevantných postupov platobnej jednotky na úrovni jednotlivých pracovných pozícií.

Zároveň sa týmto usmernením stanovujú minimálne požiadavky štandardizovanej organizačnej štruktúry platobnej jednotky, ako aj minimálne požiadavky štandardizovaných pracovných pozícií platobnej jednotky.

Z dôvodu prelínania programového obdobia 2007 – 2013 a programového obdobia 2014 – 2020 a vzhľadom na určité zmeny v rámci finančného riadenia, rôznym právnym rámcom a schváleným strategickým dokumentom na národnej úrovni a v snahe o zabezpečenie prehľadnosti stanovených postupov platobnej jednotky pre jednotlivé programové obdobia, sú platobné jednotky povinné vypracovať pre programové obdobie 2014 – 2020 samostatný manuál procedúr. 

Jednotlivé platobné jednotky sú oprávnené rozšíriť základný rámec štruktúry manuálu procedúr v závislosti od ďalších potrieb vyplývajúcich z ich zaradenia v organizačnej štruktúre ministerstva, prípadne iného subjektu, v rámci ktorého sú zriadené.

Dátum vydania: 10. 12. 2014

Dátum účinnosti: 15. 12. 2014