Usmernenie č. 1/2014 - U k číselníku kódov programovej štruktúry programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020

Usmernenie č. 1/2014 – U k číselníku kódov programovej štruktúry programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 stanovuje spôsob kódovania programovej štruktúry vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2014 – 2020. Uvedený číselník umožňuje sledovanie programovej štruktúry integrovanej do štruktúry programového rozpočtu príslušnej kapitoly pre podporu poskytovanú z nasledovných fondov Európskej únie:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja;
 • Európsky sociálny fond;
 • Kohézny fond;
 • Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo;
 • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka;
 • Európsky poľnohospodársky záručný fond;
 • Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM);
 • Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD);
 • LIFE+.

 Tento číselník spravuje sekcia európskych fondov Ministerstva financií SR. 

V rámci verzie č. 8.0 boli zapracované zmeny vykonané v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č. 355 zo 4.júna 2020 k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe ktorého došlo k prechodu vybraných kompetencií a úloh riadiacich orgánov a platobných jednotiek nižšie uvedených operačných programov na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:

 • Operačný program Technická pomoc 2014-2020
 • Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
 • Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020
 • Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020
 • Program spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovenská republika 2014-2020
 • Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020
 • Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 (iba platobná jednotka MF SR pre prioritnú os 7)

Usmernenie nadobúda účinnosť: 12.10.2020