Usmernenie č. 1/2014 - U k číselníku kódov programovej štruktúry programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020

Usmernenie č. 1/2014 – U k číselníku kódov programovej štruktúry programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 stanovuje spôsob kódovania programovej štruktúry vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2014 – 2020. Uvedený číselník umožňuje sledovanie programovej štruktúry integrovanej do štruktúry programového rozpočtu príslušnej kapitoly pre podporu poskytovanú z nasledovných fondov Európskej únie:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja;
  • Európsky sociálny fond;
  • Kohézny fond;
  • Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo;
  • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka;
  • Európsky poľnohospodársky záručný fond;
  • Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM);
  • Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD);
  • LIFE+.

 Tento číselník spravuje sekcia európskych fondov Ministerstva financií SR.

V rámci verzie č. 7.0 boli zapracované úpravy programovej štruktúry pre Operačný  program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 z dôvodu zlúčenia tohto operačného programu s Operačným programom Výskum a inovácie. Zlúčenie týchto operačných programov nadobudlo účinnosť dňa 13.12.2019 na základe rozhodnutia EK č. C(2019) 9078 vydaného dňa 11.12.2019. S účinnosťou od 13.1.2020 sa pre zlúčený operačný program Integrovaná infraštruktúra vykoná zodpovedajúca úprava prvkov v Module programového rozpočtovania Rozpočtového informačného systému v súlade s týmto usmernením.

 

Usmernenie nadobúda účinnosť: 13. 1. 2020