Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1/2014 - U k číselníku kódov programovej štruktúry programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020

Usmernenie č. 1/2014 – U k číselníku kódov programovej štruktúry programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 stanovuje spôsob kódovania programovej štruktúry vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2014 – 2020. Uvedený číselník umožňuje sledovanie programovej štruktúry integrovanej do štruktúry programového rozpočtu príslušnej kapitoly pre podporu poskytovanú z nasledovných fondov Európskej únie:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja;
  • Európsky sociálny fond;
  • Kohézny fond;
  • Európsky fond pre námorné a rybné hospodárstvo;
  • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka;
  • Európsky poľnohospodársky záručný fond;
  • Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých (IZM);
  • Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD);
  • LIFE+.

 Tento číselník spravuje sekcia európskych fondov Ministerstva financií SR. 

V rámci verzie č. 12.0 bolo v nadväznosti na schválenie FAST CARE zapracované doplnenie programovej štruktúry o nové prioritné osi pre Operačný program Ľudské zdroje (schválenie revízie OP ĽZ verzia 12.0 EK), o novú prioritnú os pre Integrovaný regionálny operačný program (schválenie revízie OP IROP verzia 13.0 MV) a doplnenie novej prioritnej osi k OP Integrovaná infraštruktúra (schválenie revízie OP II verzia 15.0 MV).

Dátum vydania: 14.03.2023

Dátum účinnosti: 17.03.2023