Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 3.2

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.2 dochádza z dôvodu:

 • zapracovania zmien vyplývajúcich z nasadenia novej verzie ITMS, ktorými sú:
  - možnosť rozšíreného vyčleňovania výdavkov – vyčleňovanie na úrovni časti deklarovaného výdavku najmä na účely aplikovania navrhovanej finančnej opravy v rámci prebiehajúceho skúmania;
  - modul párovania záloh – nová funkcionalita v ITMS, ktorá umožňuje riadiacemu orgánu sledovať napĺňanie percentuálneho stavu zúčtovávania poskytnutých zálohových platieb v rámci projektu;
 • pretrvávajúcej nepriaznivej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a s cieľom ďalšieho zjednodušovania dochádza k predĺženiu lehoty na vrátenie nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby a predfinancovania na 10 pracovných dní;
 • umožnenia predkladania žiadostí o platbu len elektronicky prostredníctvom ITMS bez povinnosti predkladania žiadostí o platbu v písomnej podobe;
 • špecifikovania úpravy používania účtov prijímateľom – štátna rozpočtová organizácia;
 • zjednodušenia výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby;
 • úpravy prílohy 1b v dôsledku úprav vyčleňovania výdavkov, odstránenia povinnosti predkladania žiadostí o platbu v písomnej podobe a odstránenia povinnosti podpisovania čestného vyhlásenia prijímateľom a formuláru B a C žiadostí o platbu;
 • úpravy prílohy 1d v dôsledku odstránenia povinnosti predkladania žiadostí o platbu v písomnej podobe a odstránenia povinnosti podpisovania čestného vyhlásenia prijímateľom a formuláru B a C žiadostí o platbu;
 • úpravy prílohy 1f v dôsledku odstránenia povinnosti podpisovania čestného vyhlásenia prijímateľom a formuláru B a C žiadostí o platbu;
 • úpravy prílohy 2d v dôsledku odstránenia povinnosti podpisovania čestného vyhlásenia platobnou jednotkou;
 • úpravy prílohy 8 a odstránenia prílohy 4;
 • opravy zjavných chýb v písaní.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020. Predkladaný materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani sociálne vplyvy.

Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Materiál nadobúda platnosť dňom schválenia ministrom financií Slovenskej republiky a účinnosť dňa 01. mája 2021. 

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 3.2 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 01. júla 2021.