Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 3.1

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.1 dochádza z dôvodu:

  • zapracovanie možnosti technického vyčleňovania výdavkov viac alebo menej rozvinutého regiónu, a to v prípade, ak dôjde k vyčerpaniu alokácie jednej kategórie regiónu, a to najmä v dôsledku uhrádzania žiadostí o platbu z EK na úrovni 100 % za zdroj EÚ. Technické vyčlenenie je v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zapracované v minimálnom rozsahu a všetky subjekty (riadiaci orgán, sprostredkovateľsky orgán, platobná jednotka) ho v adekvátnej miere využívajú na základe usmernenia certifikačného orgánu k aplikovaniu technického vyčlenenia;
  • v dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej situácie spôsobenej pandémiou COVID-1 a s cieľom ďalšieho zjednodušovania dochádza k zjednodušeniu systému zálohových platieb:
    • umožnenie prijímateľovi uhrádzať z poskytnutej zálohovej platby aj výdavky, ktoré uhradil pred dátumom jej pripísania na svojom účte z iných účtov otvorených prijímateľom;
    • zrušenie sankcie zníženia NFP v prípade nedodržania podmienok pre zúčtovanie zálohovej platby;
  • opravy zjavných chýb v písaní.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020. Predkladaný materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani sociálne vplyvy.

Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Materiál nadobúda platnosť dňom schválenia ministrom financií Slovenskej republiky a účinnosť dňa 01. decembra 2020. 

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 3.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 01. februára 2021.