Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.2

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.2 dochádza z dôvodu:

 • zohľadnenia odporúčaní a z dôvodu prijatia opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom č. A773, K4416 vykonanom na Koordinačnom orgáne pre finančné nástroje a s tým súvisiaca:
  1. úprava a doplnenie základných definícií a pojmov;
  2. doplnenie povinností certifikačného orgánu;
  3. aktualizácia časti 4.5.8. Vysporiadanie finančných vzťahov;
  4. aktualizácia časti 5.10 Účty prijímateľa – v rámci implementácie finančných nástrojov;
  5. aktualizácia postupov v časti 6.7 Systém finančných tokov pri implementácii finančných nástrojov;
  6. úprava časti 8.3 Vysporiadanie finančných vzťahov;
  7. úprava časti 9.2 Účtovníctvo prijímateľa a partnera;
  8. konsolidácia formulára žiadosti o platbu (finančné nástroje) a pokynov k vyplneniu žiadosti o platbu finančné nástroje;
 • zapracovania ustanovení vyplývajúcich zo zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oblasť riešenia nezrovnalostí a postupov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančných nástrojov;
 • aktualizovania textu a relevantných príloh (príloha 1a až príloha 1f, príloha 2ab) v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. v nadväznosti na potrebu spresnenia príloh;
 • doplnenia povinností riadiaceho orgánu predkladať na vedomie certifikačnému orgánu Informácie o realizovaní operačného programu, ktorú riadiaci orgán vypracováva v zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020;
 • spresnenia postupov v časti 4.4.3 Účty; 
 • úpravy postupov pre spracovanie účtov na národnej úrovni z dôvodu zapracovania podmienok platných pre zúčtovanie poskytnutej dodatočnej počiatočnej zálohovej platby v rámci Iniciatívny na podporu zamestnanosti mladých ľudí a postupov pre predloženie záverečnej priebežnej žiadosti o platbu na Európsku komisiu (časť 4.5.7 Spracovanie účtov na národnej úrovni);
 • spresnenia postupov v časti 4.5.9 Odhad očakávaných výdavkov vrátane prílohy 8b Pokyny k vyplneniu odhadu očakávaných výdavkov;
 • zosúladenia postupov súvisiacich s úhradou finančných prostriedkov v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko a Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko) s ostatnými programami financovanými zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, t. j. vykonávanie úhrady finančných prostriedkov prostredníctvom platobnej jednotky a s tým súvisiaca:
  1. úprava a doplnenie základných definícií a pojmov;
  2. úprava povinností riadiaceho orgánu, certifikačného orgánu a platobnej jednotky;
  3. úprava časti 4.5 Platby na národnej úrovni;
  4. vypustenie časti 4.5.3 Platby vo vzťahu certifikačný orgán – prijímateľ;
  5. úprava časti 5.1 Účty certifikačného orgánu a kapitoly 5.2 Účty platobnej jednotky;
  6. vypustenie časti 5.4.2. Účty prijímateľa štátna rozpočtová organizácia v prípade Programov Interreg V-A SK – CZ, Interreg V-A SK – AT a Interreg V-A SK – HU;
  7. úprava postupov v časti 6.6 Systému refundácie Programov Interreg V-A SK – CZ, Interreg V-A SK – AT a Interreg V-A SK – HU;
  8. úprava prílohy 1a, prílohy 1b, prílohy 2ab;
 • úpravy časti 5.5 Účty prijímateľa – štátna príspevková organizácia a iné subjekty verejnej správy, časti 5.6 Účty prijímateľa – vyšší územný celok, časti 5.7 Účty prijímateľa – obec a 5.8 Účty prijímateľa – rozpočtová a príspevková organizácia v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce;
 • spresnenie postupu pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov;
 • úpravy lehoty pre riadiaci orgán / zodpovedný subjekt určený na národnej úrovni na výkon kontroly zoznamu deklarovaných výdavkov v rámci cieľa Európska územná spolupráca (Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko a Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko) v súlade v nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v platnom znení z pracovných na kalendárne dni;
 • doplnenia postupov pre nezrovnalosti (časť 8 Nezrovnalosti a finančné opravy) a vypustenia postupov týkajúcich sa zdokumentovania nezrovnalostí a kvalifikácie nezrovnalostí a ich oznamovania (časť 8.1 Nezrovnalosti), ktoré sú duplicitne upravené metodickým usmernením Ministerstva financií SR č. 2/2016-U k nezrovnalostiam a finančným opravám finančného riadenia štrukturálnych fondov, kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020;
 • spresnenia postupov týkajúcich sa finančných opráv v časti 8.2 Finančné opravy, časti 8.2.1 Finančné opravy vykonané Slovenskou republikou;
 • aktualizovania prílohy 4 Štruktúra kódov pre nezrovnalosti (kódovník Európskeho úradu pre boj proti podvodom);
 • spresnenia postupov týkajúcich sa vysporiadania finančných vzťahov v nadväznosti na  zavedenie mandátu na inkaso v SEPA a s tým súvisiace doplnenie novej prílohy 7 (Mandát na INKASO v SEPA);
 • vypustenia vybraných príloh z dôvodu automatizácie procesu úhrady pohľadávky (príloha 7a Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, príloha 7b Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 7c Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pre programy Interreg V-A, 7d Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov pre programy Interreg V-A);
 • ostatné technické úpravy materiálu.

Pre všetky ustanovenia, povinnosti a postupy stanovené v platnom znení Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, ktoré predpokladajú použitie ITMS po 31. decembra 2015, pričom príslušná funkcionalita ešte nie je v rámci ITMS v plnom rozsahu zabezpečená, platí, že aj po tomto termíne sa uplatňuje obdobný postup ako do 31. decembra 2015. Po spustení príslušných funkcionalít ITMS je zodpovedný subjekt povinný dodatočne zaevidovať príslušné dokumenty v jednotlivých moduloch ITMS.

Materiál nadobúda účinnosť dňa 3. februára 2016. 

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 1.2 do svojich vnútorných predpisov.

Metodický výklad k Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.2

V prípade obsahových odlišností medzi Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 a ITMS (predovšetkým v prípade formulárov podľa príloh tohto materiálu) je do času zabezpečenia súladu ITMS s ostatnou platnou verziou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 a naopak, je relevantná ITMS verzia.

Výnimka zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.2

aktualizované dňa: 01. 12. 2016

V súlade s úlohou B.1 uznesenia vlády SR č. 558 z 5. novembra 2014, podľa ktorej je minister financií splnomocnený schvaľovať prípadné zmeny a doplnenia Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém“) vrátanie výnimiek, si Vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky – certifikačný orgán pristúpil dňa 1.12.2016 k vydaniu výnimky zo Systému.

Cieľom výnimky je potreba zadefinovania krokov k postupu zaradenia žiadosti o platbu (finančné nástroje), na základe ktorých bola vyplatená prvá tranža prijímateľovi, do súhrnnej žiadosti o platbu.

V zmysle schválenej výnimky platí nasledovný postup:

 1. Platobná jednotka je povinná zostaviť súhrnnú žiadosť o platbu a čiastkový výkaz výdavkov osobitne za žiadosti o platbu (finančné nástroje), na základe ktorých bola vyplatená prvá tranža prijímateľovi, a osobitne za príslušný fond.
 2. Platobná jednotka pri zostavovaní súhrnnej žiadosti o platbu a čiastkového výkazu výdavkov podľa bodu 1 tejto výnimky postupuje obdobne ako v časti 6.7 „Systém finančných tokov pri implementácii finančných nástrojov“, časť „Etapa poskytnutia druhej, tretej a každej nasledujúcej žiadosti o platbu (finančné nástroje)“ Systému, s výnimkou bodu A.20, resp. B.17 (ak relevantné).
 3. Platobná jednotka je povinná súhrnnú žiadosť o platbu zostavenú podľa bodu 1 a 2 vypracovať v papierovej verzii a predložiť elektronicky na e-mailovú adresu platby@mfsr.sk certifikačnému orgánu najneskôr do 07. 12. 2016. V prípade, ak platobná jednotka do dátumu 07.12.2016 nezrealizovala úhradu prvej tranže prijímateľovi, predloží súhrnnú žiadosť o platbu v najbližšom štandardnom termíne.
 4. Certifikačný orgán po prijatí súhrnnej žiadosti o platbu podľa bodu 3 postupuje obdobne ako v časti 6.7 „Systém finančných tokov pri implementácii finančných nástrojov“, časť „Etapa poskytnutia druhej, tretej a každej nasledujúcej žiadosti o platbu (finančné nástroje)“ Systému tak, aby žiadosť o platbu obsahujúca prvé tranže vyplatené do finančného nástroja mohla byť predložená Európskej komisii najneskôr do konca roka 2016. 
 5. Platobná jednotka zároveň zostavuje súhrnnú žiadosť o platbu / mimoriadnu súhrnnú žiadosť o platbu zostavenú zo žiadostí o platbu (finančné nástroje) – druhá, tretia a každá nasledujúca tranža v papierovej verzii a predkladá ju certifikačnému orgánu naskenovanú elektronicky na e-mailovú adresu platby@mfsr.sk až do času spustenia príslušnej funkcionality v rámci ITMS2014+ a do platnosti novej verzie Systému (2.0).
 6. Platobná jednotka pri zostavovaní papierovej verzie súhrnnej žiadosti o platbu v zmysle bodu 3 a 5 za účelom vygenerovania správneho kódu vytvorí v ITMS za daný operačný program a fond novú súhrnnú žiadosť o platbu. Kód tejto súhrnnej žiadosti o platbu platobná jednotka uvedie do príslušných formulárov (súhrnnej žiadosti o platbu a čiastkového výkazu výdavkov). Súhrnnú žiadosť o platbu platobná jednotka ponechá v stave spracovania „Nová“ až do času spustenia príslušnej funkcionality v rámci ITMS2014+.
 7. Certifikačný orgán zabezpečí po prijatí súhrnnej žiadosti o platbu podľa bodu 3 a 5 potrebné kroky v ISUF. Zároveň po nasadení zmenovej požiadavky v ITMS2014+ certifikačný orgán v súčinnosti s riadiacim orgánom a platobnou jednotkou zabezpečí v ITMS2014+ dodatočné zaevidovanie žiadostí o platbu (finančné nástroje) predložených prijímateľom a súhrnných žiadostí o platbu za finančné nástroje, ktoré boli predložené v papierovej verzii.

Výnimka nadobudla platnosť a účinnosť dňa 1. decembra 2016.

Výnimka zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.2

aktualizované dňa: 03. 1. 2017

Listom ministra financií SR, č. MF/021944/2016-544, 059325/2016 zo dňa 20. 12. 2016 bola riadiacemu orgánu pre program Interreg V-A udelená výnimka z platného Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, ktorou sa umožnilo:

 • využívanie systému zálohových platieb pre hlavného prijímateľa z Českej republiky a partnera zo Slovenskej republiky v rámci projektu „Fond malých projektov programu Interreg V-A SK – CZ“ v súlade a v rozsahu výnimky a 
 • používanie kombinovanej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (tzv. hybridnej zmluvy) pre všetky programy Interreg V-A, pri ktorých Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR plní úlohu riadiaceho orgánu.

V súvislosti s udelením výnimky zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 1.2 sa upravujú nasledovné časti materiálu (podrobné znenie úprav materiálu):

 • v celom materiáli sa vypúšťa pojem „Interreg V-A SK – HU“ a „Maďarsko“ (vo všetkých gramatických tvaroch);
 • časť „2 Základné definície a pojmy“;
 • časť „4.5.3 Platby vo vzťahu platobná jednotka – prijímateľ / partner“;
 • časť „6.6 Systém refundácie Programov Interreg V-A SK – SZ, Interreg V-A SK – AT a Interreg V-A SK – HU“;

Text predmetnej výnimky bude zapracovaný do Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 pri najbližšej aktualizácii materiálu. Po zapracovaní výnimky do Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, výnimka stráca účinnosť a jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia následne postupujú v zmysle aktuálne platného Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020.