Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 2.0

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0 dochádza z dôvodu:

 • aktualizácie a doplnenia základných právnych predpisov EÚ, základných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ďalších súvisiacich predpisov v časti 1 "Legislatíva Európskej únie a Slovenskej republiky";
 • aktualizácie, spresnenia, doplnenia, ako aj zjednotenia základných definícií a pojmov v časti 2 "Základné definície a pojmy", (napr. administratívne overenie, centrálny koordinačný orgán, správca fondu malých projektov, súhrnná žiadosť o platbu, mimoriadna súhrnná žiadosť o platbu, nezrovnalosť, poskytnutie zálohovej platby prijímateľovi, poskytnutie predfinancovania prijímateľovi, preddavkové platby, prebiehajúce skúmanie, účtovný doklad, zúčtovanie zálohovej platby, zúčtovanie predfinancovania, atď.);
 • aktualizácie, spresnenia a doplnenia informácií v časti 3 "Subjekty zapojené do finančného riadenia a ich zodpovednosť" (najmä z dôvodu prechodu funkcií centrálneho koordinačného orgánu z Úradu vlády SR na Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu);
 • aktualizácie a doplnenia časti 3.2 "Riadiaci orgán", a to najmä z dôvodu:
  • doplnenia povinnosti viesť evidenciu prehľadu stavov prebiehajúcich šetrení, vyšetrovaní, kontrol a auditov v štruktúre stanovenej certifikačným orgánom a predkladať túto evidenciu certifikačnému orgánu pri príprave žiadosti o platbu na Európsku komisiu na základe požiadavky certifikačného orgánu;
  • doplnenia povinnosti viesť evidenciu projektov, pri ktorých sa uplatňuje využívanie preddavkových platieb a predkladať túto evidenciu certifikačnému orgánu na základe požiadavky certifikačného orgánu;
  • doplnenia povinnosti predkladať každý návrh úpravy vzoru zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku týkajúceho sa finančného riadenia certifikačnému orgánu na odsúhlasenie;
  • doplnenia povinnosti vedenia účtu cudzích prostriedkov pre výťažok z predaja zálohu podľa § 34 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pre pripísanie plnenia z poistného v prospech poskytovateľa;
  • vypustenia povinnosti predložiť oznámenie o veľkom projekt podľa čl. 102 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 na posúdenie certifikačnému orgánu;
  • vypustenia povinnosti predložiť návrh zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku týkajúcej sa veľkého projektu na posúdenie certifikačnému orgánu a povinnosti informovať certifikačný orgán o uzatvorení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku týkajúcej sa veľkého projektu;
  • špecifikácie povinností riadiaceho orgánu vo vzťahu k nezrovnalostiam, finančným opravám a vysporiadaniu finančných vzťahov;
 • aktualizácie a doplnenia časti 3.3 "Certifikačný orgán", a to najmä z dôvodu:
  • špecifikácie povinnosti metodického riadenia a koordinácie postupov účtovania certifikačného orgánu a platobných jednotiek v rámci ISUF a koordinácie postupu poskytovania údajov účtovnej závierky a finančných výkazov;
  • doplnenia povinnosti spracovania relevantných častí výročných správ o vykonávaní a záverečnej správy o vykonávaní programu / poslednej výročnej správy o vykonávaní programu financovaného Európskeho námorného a rybárskeho fondu týkajúcich sa čerpania prostriedkov EÚ a ich predloženie riadiacemu orgánu;
  • špecifikácie povinností certifikačného orgánu vo vzťahu k nezrovnalostiam, finančným opravám a vysporiadaniu finančných vzťahov;
 • rozpracovania pravidiel vzťahujúcich sa na projekty využívajúce preddavkové platby v rámci odberateľsko-dodávateľských vzťahov;
 • rozpracovania pravidiel pri preplácaní výdavkov projektov prijímateľa, ktoré sú predmetom prebiehajúceho skúmania;
 • spresnenia postupov v časti 4.4.3 "Účty"; 
 • úpravy postupov pre spracovanie účtov na národnej úrovni v časti 4.5.8 "Spracovanie účtov na národnej úrovni";
 • spresnenia postupov v časti 4.5.10 "Odhad očakávaných výdavkov";
 • doplnenia nových a spojenie textov v rámci časti 6.1 "Systém predfinancovania" a časti 6.2 "Systém zálohových platieb", v ktorých boli zosumarizované postupy pre dané systémy spoločné pre všetky typy prijímateľov a formálne preskupenie a označenie jednotlivých podčastí v rámci celej časti 6;
 • umožnenia využívania systému zálohových platieb:
  • prijímateľom – štátna príspevková organizácia pri projektoch financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a Kohézneho fondu;
  • hlavným prijímateľom z Českej republiky / partnerom zo Slovenskej republiky v rámci fondu malých projektov programu Interreg V-A SK – CZ (zapracovanie udelenej výnimky zo Systému finančného riadenia);
 • umožnenia využívania systému predfinancovania pre všetkých prijímateľov v rámci všetkých fondov;
 • spresnenia postupu sledovania povinnosti pre zúčtovanie 100 % poskytnutej zálohovej platby v súvislosti s aplikáciou zjednodušeného vykazovania výdavkov podľa čl. 67 ods. 1 písm. b) a d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, v nadväznosti na vykazovania preddavkových platieb a aj na prípady zúčtovania výdavkov neukončeného prebiehajúceho skúmania;
 • spresnenia postupu pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby s cieľom odstrániť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe;
 • úpravy systému refundácie Programov Interreg V-A SK – CZ a Interreg V-A SK – AT a vypustenie Programu Interreg V-A SK – HU z postupov finančných a informačných tokov z dôvodu zmeny riadiaceho orgánu na subjekt so sídlom v Maďarsku;
 • doplnenie možnosti vyčleniť výdavky na samostatný predmet kontroly pri systéme refundácie v rámci Programov Interreg V-A a systéme zálohových platieb v rámci Programu Interreg V-A SK – CZ;
 • úpravy a spresnenia postupov systému finančných tokov pri implementácii finančných nástrojov;
 • úpravy v časti 13 "Zoznam príloh", a to najmä z dôvodu:
  • nahradenia a prečíslovania prílohy 1g "Žiadosť o platbu (globálny grant)" a prílohy 1h "Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu (globálny grant)" za novú prílohu 1e "Žiadosť o platbu (Interreg V-A)" a prílohu 1f "Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu (Interreg V-A)";
  • vypustenia prílohy 3 "Identifikácia hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti" a prílohy 4 "Štruktúra kódov pre nezrovnalosti (kódovník Európskeho úradu pre boj proti podvodom)" z dôvodu duplicity s usmernením č. 2/2015-U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020;
  • vypustenia príloh 5a "Schéma finančných a informačných tokov pre systém predfinancovania", 5b "Schéma finančných a informačných tokov pre systém zálohovej platby" a 5c "Schéma finančných a informačných tokov pre systém refundácie";
  • vypustenia prílohy 10 "Štruktúra väzieb v rámci implementácie finančných nástrojov prostredníctvom Slovenského investičného holdingu;
  • vypustenia neaktuálnych príloh 7a – 7d, 11, ktoré boli zrušené vydaním Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 1.2;
  • zmeny číslovania príloh v dôsledku vypustenia príloh 3, 4, 5a – 5c, 7a – 7d, 10 a 11;
  • doplnenia novej prílohy 7 "Zoznam generických adries certifikačného orgánu", prílohy 8 "Mesačný výkaz nezrovnalostí a vratiek z ITMS", prílohy 9 "Prehľad programových príspevkov vyplatených do finančných nástrojov", prílohy 10 "Prehľad právoplatných rozsudkov a informácii o prebiehajúcich súdnych konaniach“, prílohy 11a "Zoznam nezrovnalostí identifikovaných orgánom auditu v rámci vykonaného vládneho auditu, ktoré sa vzťahujú k výdavkom príslušného účtovného roka", prílohy 11b "Zoznam prípadov nezrovnalostí na zaradenie do účtov za ... účtovný rok" a prílohy 12 "Zoznam použitých skratiek";
  • aktualizácie obsahu príloh v nadväznosti na úpravu postupov v materiáli, resp. z dôvodu zosúladenia obsahovej stránky s ITMS.

V prípade obsahových odlišností medzi Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 a ITMS (predovšetkým v prípade formulárov podľa príloh tohto materiálu) je do času zabezpečenia súladu ITMS s ostatnou platnou verziou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 a naopak, relevantná ITMS verzia.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, koordinačným orgánom pre finančné nástroje v Systéme riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu pre programové obdobie 2014 – 2020, resp. na vládny audit.

Materiál nadobúda platnosť dňom jeho schválenia ministrom financií Slovenskej republiky, t.j. 20. februára 2018 a účinnosť dňa 1. marca 2018. 

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 2.0 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto materiálu, t.j. do 1. mája 2018.