Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 3.0

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzii 3.0 dochádza z dôvodu:

 • zjednodušenia podmienok pri poskytovaní zálohových platieb, rozšírenia okruhu prijímateľov oprávnených využívať systém zálohových platieb a predĺženia lehoty na zúčtovanie poskytnutej zálohovej platby na 12 mesiacov najmä z dôvodu eliminácie negatívnych dôsledkov šíriacej sa pandémie COVID – 19;
 • zapracovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus);
 • zjednodušenia identifikácie výdavkov určených na financovanie systémom zálohových platieb a predfinancovania v prípade využitia kombinácie týchto systémov;
 • úpravy povinností prijímateľa pri prechode práv a povinností s cieľom eliminovať nedodržanie stanovených pravidiel;
 • úpravy postupu predkladania žiadosti o platbu na základe úpravy Systému riadenia EŠIF;
 • úpravy ustanovení pri zostavovaní Účtov na základe implementačnej praxe;
 • doplnenia a spresnenia ustanovení týkajúcich sa prebiehajúceho skúmania;
 • doplnenia účasti v zmluvnom konaní, ak partnerom v projekte je štátna rozpočtová organizácia, a to z dôvodu uhrádzania žiadosti o platbu rozpočtovým opatrením prostredníctvom úpravy limitov výdavkov;
 • zosúladenia techniky vyčleňovania výdavkov v dokumente s ITMS, a to pri predkladaní žiadosti o platbu za programy Interreg V-A, kde je umožnené vyčleňovanie na úrovni zoznamu deklarovaných výdavkov;
 • umožnenia riadiacemu orgánu rozhodnúť o povinnosti vrátiť výnosy z prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu (prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie);
 • odstránenia slová „bezodkladne“ v súvislosti s povinnosťou prijímateľa informovať riadiaci orgán o predkladaní zoznamu bankových účtov používaných pre projekt;
 • úpravy príloh 1b, 3c, 3d,11a a 11b v súvislosti s číselníkom neoprávnených výdavkov pri riadiacom orgáne;
 • opravy zjavných chýb v písaní.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, resp. na vládny audit.

Predkladaný materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani sociálne vplyvy.

Materiál nadobúda platnosť dňom schválenia ministrom financií Slovenskej republiky a účinnosť dňa 1. júla 2020. 

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 3.0 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto materiálu.