Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.0

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.0 dochádza z dôvodu:

  • možnosti vkladania riadiacej dokumentácie (napr. manuálov procedúr) do systému ITMS bez potreby jej zasielania na e-mailové adresy;
  • úprav podmienok poskytnutia predfinancovania, a to aj na základe už uhradených účtovných dokladoch, ktoré môžu byť zahrnuté v žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania);
  • zrušenia povinnosti predkladania čestného vyhlásenia o úhrade národného príspevku v rámci projektov Interreg V-A;
  • možnosti vyčleňovania výdavkov v rámci žiadosti o platbu (zúčtovanie tranže) na úrovni deklarovaného výdavku pri systéme finančných tokov pri implementácii finančných nástrojov;
  • úpravy kapitoly „4.5.8 Spracovanie Účtov na národnej úrovni“ v nadväznosti na aplikačnú prax;
  • úprava definície „účtovný doklad“ a odstránenie povinnosti zabezpečenia účtovného záznamu podpisovým záznamom v prípade jeho prenosu mimo účtovnej jednotky;
  • úprava účtov prijímateľa štátna rozpočtová organizácia;
  • úpravy prílohy 1b, 1d, 1f v dôsledku požívania rozpočtových ekonomických klasifikácií;
  • opravy zjavných chýb v písaní.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020. Predkladaný materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani sociálne vplyvy.

Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Materiál nadobúda platnosť dňom schválenia ministrom financií Slovenskej republiky a účinnosť dňa 02. mája 2022. 

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 4.0 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 02. júla 2022.