Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 2.1

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.1 dochádza z dôvodu:

  • zapracovanie zmien vyplývajúcich z prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 v platnom znení
  • doplnenia a spresnenia ustanovení týkajúcich sa prebiehajúceho skúmania; 
  • opravy zjavných chýb v písaní;
  • úpravy príloh 1b, 1d a 1f v súvislosti s číselníkom neoprávnených výdavkov;
  • úpravy prílohy 10 v súvislosti so zmenami v možnostiach výberu v poliach „Typ veci“ a „Súd“.