Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 11/2006-SOMF k k štruktúre vnútorných manuálov procedúr certifikačného orgánu a platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 – 2013

Usmernenie č. 11/2006-SOMF k štruktúre vnútorných manuálov procedúr certifikačného orgánu a platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 - 2013

Dátum platnosti: 11. 09. 2006

V súlade s článkom 58 Všeobecné zásady systémov riadenia a kontroly nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle uznesenia vlády SR č. 457/2006, subjekty zapojené do riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu majú zabezpečiť vypracovanie vnútorných manuálov procedúr (ďalej iba „manuál“). V tejto súvislosti platobný orgán pre štrukturálne fondy a Kohézny fond (certifikačný orgán v rámci programového obdobia 2007 – 2013) vydáva Usmernenie č. 11/2006-SOMF k štruktúre vnútorných manuálov procedúr certifikačného orgánu a platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 – 2013.