Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 11/2006-SOMF k k štruktúre vnútorných manuálov procedúr certifikačného orgánu a platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 – 2013

Usmernenie č. 11/2006-SOMF k štruktúre vnútorných manuálov procedúr certifikačného orgánu a platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 - 2013

Dátum platnosti: 11. 09. 2006

V súlade s článkom 58 Všeobecné zásady systémov riadenia a kontroly nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle uznesenia vlády SR č. 457/2006, subjekty zapojené do riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu majú zabezpečiť vypracovanie vnútorných manuálov procedúr (ďalej iba „manuál“). V tejto súvislosti platobný orgán pre štrukturálne fondy a Kohézny fond (certifikačný orgán v rámci programového obdobia 2007 – 2013) vydáva Usmernenie č. 11/2006-SOMF k štruktúre vnútorných manuálov procedúr certifikačného orgánu a platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 – 2013.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2006
  7. Usmernenie č. 11/2006-SOMF k k štruktúre vnútorných manuálov procedúr certifikačného orgánu a platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 – 2013

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.