Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 6.1

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 6.1

Predkladaný dodatok 6.1 ku Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzii 6.0 bol vypracovaný na základe úlohy č. 9 z materiálu Akčný plán v nadväznosti na zistenia z vykonaných certifikačných overovaní, kontrol a auditov za prvý polrok 2007, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 974/2007 zo dňa 14. novembra 2007. Zmena sa týka zaregistrovania žiadosti o platbu v ITMS do 3 pracovných dní od prijatia písomnej verzie žiadosti o platbu (bod 3 v časti 4.8.1 a 4.8.2 a bod 4 v časti 4.8.3).

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov zahŕňa komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platba konečným prijímateľom, sledovanie finančných tokov a finančná kontrola pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov.

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 6.1 je platná od 21. decembra 2007.