Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 5.0

Cieľom aktualizovanej verzie Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu (verzia 5.0) je zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia Kohézneho fondu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov ES pre spoločné programy, ktoré sú realizované v rámci Kohézneho fondu v nadväznosti na Európskou komisiou schválené programové dokumenty.

Jednotlivé zmeny aktualizovaného materiálu súvisia s potrebou zjednodušenia systému finančného riadenia Kohézneho fondu a týkajú sa predovšetkým nasledovných oblastí:

  • umožňuje sa predloženie záverečnej žiadosti o platbu pred ukončením fyzickej realizácie projektu v rámci systému predfinancovania a systému refundácie, resp. kombinácie oboch;
  • ruší sa povinnosť predkladania písomnej verzie vnútorného manuálu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, riadiaceho orgánu, platobnej jednotky platobnému orgánu;
  • dochádza k nahradeniu pojmu „minimálna 15 % kontrola“ pojmom „vládny audit“ v súlade s Postupmi pre vládny audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo;
  • upravuje sa časť 4.5.5 Vrátenie finančných prostriedkov konečným prijímateľom v súlade s vedením knihy dĺžnikov;
  • formulačne sa upravuje text týkajúci sa používania účtov konečného prijímateľa;
  • dopĺňa sa povinnosť pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom vo väzbe na zmenu právnej subjektivity konečného prijímateľa;
  • upravuje sa zoznam dokumentov, ktoré je povinný sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka archivovať;
  • dochádza k zohľadneniu organizačných zmien jednotlivých útvarov zabezpečujúcich implementáciu Kohézneho fondu;
  • upravuje sa používanie mien a dochádza k úprave formulárov v súvislosti s prechodom na euro v Slovenskej republike;
  • aktualizujú sa prílohy 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 13a, 13b, 14a a 14b.

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzia 5.0 nadobúda platnosť 01.03.2010. Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce z Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzie 5.0 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 01.03.2010.

 

 

Ospravedlňujeme sa, ale nastala chyba pri vykonávaní komponenty public list top new (komponenta neexistuje). Prosím, skúste to neskôr.