Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - konsolidovaná verzia

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - konsolidovaná verzia

Konsolidovaná verzia so zapracovaným Dodatkom č. 1 platným k 1. máju 2006. 

Systém finančného riadenia KF zahŕňa komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platba konečnému prijímateľovi, sledovanie finančných tokov a finančná kontrola pri realizácii pomoci z KF.  

Základné rámce systému finančného riadenia KF boli vymedzené už materiálom „Koncepcia systému finančného riadenia KF“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č.1029 dňa 18.9.2002. Cieľom predkladaného materiálu je preto v súlade s úlohou B.1 uvedeného uznesenia vlády SR aktualizovať systém finančného riadenia KF.

Aktualizovaná „Koncepcia systému finančného riadenia KF“ vymedzuje v úvodných častiach právny rámec KF v SR, hlavné subjekty finančného riadenia projektov KF a definuje vzťahy medzi nimi. V hlavnej časti materiálu sa stanovuje rámec pre finančné riadenie projektov KF. Koncepcia v záverečnej časti vymedzuje prvky monitoringu, kontroly, auditu a ukončenia projektov KF.

Materiál