Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - konsolidovaná verzia

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - konsolidovaná verzia

Konsolidovaná verzia so zapracovaným Dodatkom č. 1 platným k 1. máju 2006. 

Systém finančného riadenia KF zahŕňa komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platba konečnému prijímateľovi, sledovanie finančných tokov a finančná kontrola pri realizácii pomoci z KF.  

Základné rámce systému finančného riadenia KF boli vymedzené už materiálom „Koncepcia systému finančného riadenia KF“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č.1029 dňa 18.9.2002. Cieľom predkladaného materiálu je preto v súlade s úlohou B.1 uvedeného uznesenia vlády SR aktualizovať systém finančného riadenia KF.

Aktualizovaná „Koncepcia systému finančného riadenia KF“ vymedzuje v úvodných častiach právny rámec KF v SR, hlavné subjekty finančného riadenia projektov KF a definuje vzťahy medzi nimi. V hlavnej časti materiálu sa stanovuje rámec pre finančné riadenie projektov KF. Koncepcia v záverečnej časti vymedzuje prvky monitoringu, kontroly, auditu a ukončenia projektov KF.

Materiál

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2004 - 2006
  4. Kohézny fond
  5. Materiály
  6. Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - konsolidovaná verzia

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.