Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu - verzia 5.1

Cieľom aktualizácie Koncepcie systému finančného riadenia Kohézneho fondu vo verzii 5.1 je maximalizovať čerpanie prostriedkov zo zdroja EÚ aj v prípade, ak pri realizácii projektov bola identifikovaná nezrovnalosť s finančným dopadom. Jednotlivé zmeny aktualizovaného materiálu sa týkajú možnosti deklarovania výdavkov v rámci žiadosti o záverečnú platbu na základe zoznamu faktúr. Tento dokument v okamihu zostavovania žiadosti o záverečnú platbu, ktorá je predkladaná Európskej komisii, nahrádza žiadosť o platbu/žiadosť o úhradu faktúry pri výdavkoch  realizovaných nad rámec záväzku EK stanoveného v rozhodnutí, vo finančnom memorande, resp. v prípade projektov Kohézneho fondu v sektore životného prostredia výdavkami nad rámec garantovaného výmenného kurzu 38 SKK/EUR.

Koncepcia systému finančného riadenia Kohézneho fondu, verzia 5.1 nadobúda platnosť 09.06.2010.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce z Koncepcie systému finančného riadenia Kohézny fond, verzie 5.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 31.07.2010.