Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.2

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4.2 dochádza z dôvodu aktualizácie Usmernenia k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení, aktualizácie príloh v nadväznosti na zmenu používania ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a z dôvodu zmeny a úpravy formálnych chýb.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020. Predkladaný materiál nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani sociálne vplyvy.

Dokument bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a všetky rozpory boli odstránené.

Materiál nadobúda platnosť dňom schválenia ministrom financií Slovenskej republiky a účinnosť dňa 5. mája 2023. 

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu sú povinné zapracovať postupy vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzie 4.2 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 5. júla 2023.