Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 12-2007-U k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013

Usmernenie k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007 – 2013

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť spôsob kódovania programovej štruktúry vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007 – 2013. Uvedený číselník umožňuje sledovanie programovej štruktúry integrovanej do štruktúry programového rozpočtu príslušnej kapitoly pre podporu poskytovanú z nasledovných  fondov Európskej únie:

·  Európsky fond regionálneho rozvoja;
·  Európsky sociálny fond;
·  Kohézny fond;
·  Európsky fond pre rybné hospodárstvo;
·  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka;
·  Európsky poľnohospodársky záručný fond;
·  LIFE+.

Tento číselník spravuje Ministerstvo financií SR.

Predmetným usmernením sa zabezpečí jednoduché priradenie kódov k programovej štruktúre pre všetky relevantné orgány zapojené do ich implementácie - riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi, platobné jednotky, akreditovanú platobnú agentúru, certifikačný orgán, orgán finančného riadenia, národný orgán pre LIFE+, útvary kontroly a vnútorného auditu a správy finančnej kontroly  (ďalej len orgány: RO, SO/RO, PJ, PPA,  CO, OFR, NO, UKVA, SFK) v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky pre programy vyššie spomínaných fondov v rámci programového obdobia 2007 - 2013. V prípade vzniku nového opatrenia v programovej štruktúre  operačného programu/Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 je riadiaci orgán povinný bezodkladne požiadať sekciu európskych fondov Ministerstva financií SR o aktualizáciu usmernenia 12/2007 – U. Ministerstvo financií SR zabezpečí aktualizáciu údajov v systémoch ITMS a ISUF a zároveň informuje systém RIS (manager@mfsr.sk) o novom opatrení v rámci číselníka.

Aktuálne znenie usmernenia:

Usmernenie č. 12/2007-U k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007 – 2013, verzia 10.0

Dátum vydania: 08. 10. 2020

Dátum platnosti: 12. 10. 2020

Aktualizácia usmernenia č. 10 je vykonaná v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č. 355 zo 4. júna 2020 k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe ktorého došlo k prechodu vybraných kompetencií a úloh riadiacich orgánov a platobných jednotiek nižšie uvedených operačných programov na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:

  • Operačný program Technická pomoc 2007-2013
  • Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007-2013
  • Regionálny operačný program 2007-2013
  • Operačný program Bratislavský kraj 2007-2013
  • Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
  • Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013
  • Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013
  • Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013
  • Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2007-2013