Usmernenie č. 12/2007-U k k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013

Usmernenie k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007 – 2013

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť spôsob kódovania programovej štruktúry vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007 – 2013. Uvedený číselník umožňuje sledovanie programovej štruktúry integrovanej do štruktúry programového rozpočtu príslušnej kapitoly pre podporu poskytovanú z nasledovných  fondov Európskej únie:

·  Európsky fond regionálneho rozvoja;

·  Európsky sociálny fond;

·  Kohézny fond;

·  Európsky fond pre rybné hospodárstvo;

·  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka;

·  Európsky poľnohospodársky záručný fond;

·  LIFE+.

Tento číselník spravuje Ministerstvo financií SR.

Predmetným usmernením sa zabezpečí jednoduché priradenie kódov k programovej štruktúre pre všetky relevantné orgány zapojené do ich implementácie - riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi, platobné jednotky, akreditovanú platobnú agentúru, certifikačný orgán, orgán finančného riadenia, národný orgán pre LIFE+, útvary kontroly a vnútorného auditu a správy finančnej kontroly  (ďalej len orgány: RO, SO/RO, PJ, PPA,  CO, OFR, NO, UKVA, SFK) v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky pre programy vyššie spomínaných fondov v rámci programového obdobia 2007 - 2013. V prípade vzniku nového opatrenia v programovej štruktúre  operačného programu/Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 je riadiaci orgán povinný bezodkladne požiadať sekciu európskych fondov Ministerstva financií SR o aktualizáciu usmernenia 12/2007 – U. Ministerstvo financií SR zabezpečí aktualizáciu údajov v systémoch ITMS a ISUF a zároveň informuje systém RIS (manager@mfsr.sk) o novom opatrení v rámci číselníka.

Aktuálne znenie usmernenia:

Usmernenie č. 12/2007-U k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007 – 2013, verzia 9.0

Dátum vydania: 10. 10. 2013

Dátum platnosti: 10. 10. 2013

V aktualizácii usmernenia verzia 9.0 bolo v nadväznosti na schválenie revízie OP Doprava (verzia 3.0) doplnené kódovanie programovej štruktúry daného OP o opatrenie 4.2 „Obnova parku mobilných prostriedkov integrovaných dopravných systémov“  a upravený názov prioritnej osi č. 4 na „Infraštruktúra a dopravné prostriedky integrovaných dopravných systémov“. Zároveň bol v rámci OP Informatizácia spoločnosti  zmenený názov opatrenia 2.1 na „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a  sprístupňovanie digitálnych dát“ a vypustené opatrenie 2.2.