Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 12-2007-U k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013

Usmernenie k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007 – 2013

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť spôsob kódovania programovej štruktúry vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007 – 2013. Uvedený číselník umožňuje sledovanie programovej štruktúry integrovanej do štruktúry programového rozpočtu príslušnej kapitoly pre podporu poskytovanú z nasledovných  fondov Európskej únie:

·  Európsky fond regionálneho rozvoja;
·  Európsky sociálny fond;
·  Kohézny fond;
·  Európsky fond pre rybné hospodárstvo;
·  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka;
·  Európsky poľnohospodársky záručný fond;
·  LIFE+.

Tento číselník spravuje Ministerstvo financií SR.

Predmetným usmernením sa zabezpečí jednoduché priradenie kódov k programovej štruktúre pre všetky relevantné orgány zapojené do ich implementácie - riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi, platobné jednotky, akreditovanú platobnú agentúru, certifikačný orgán, orgán finančného riadenia, národný orgán pre LIFE+, útvary kontroly a vnútorného auditu a správy finančnej kontroly  (ďalej len orgány: RO, SO/RO, PJ, PPA,  CO, OFR, NO, UKVA, SFK) v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky pre programy vyššie spomínaných fondov v rámci programového obdobia 2007 - 2013. V prípade vzniku nového opatrenia v programovej štruktúre  operačného programu/Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 je riadiaci orgán povinný bezodkladne požiadať sekciu európskych fondov Ministerstva financií SR o aktualizáciu usmernenia 12/2007 – U. Ministerstvo financií SR zabezpečí aktualizáciu údajov v systémoch ITMS a ISUF a zároveň informuje systém RIS (manager@mfsr.sk) o novom opatrení v rámci číselníka.

Aktuálne znenie usmernenia:

Usmernenie č. 12/2007-U k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov vybranej pomoci z fondov Európskej únie pre programové obdobie 2007 – 2013, verzia 10.0

Dátum vydania: 08. 10. 2020

Dátum platnosti: 12. 10. 2020

Aktualizácia usmernenia č. 10 je vykonaná v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č. 355 zo 4. júna 2020 k návrhu na zmenu niektorých uznesení vlády SR a určenie úloh v pôsobnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v súvislosti so zánikom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zriadením Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zmenou kompetencií Úradu vlády SR a niektorých ministerstiev v súlade so zákonom č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, na základe ktorého došlo k prechodu vybraných kompetencií a úloh riadiacich orgánov a platobných jednotiek nižšie uvedených operačných programov na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR:

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Usmernenia sekcie európskych fondov
  6. Usmernenia vydané v roku 2007
  7. Usmernenie č. 12-2007-U k číselníku kódov programovej štruktúry operačných programov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.