Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 1.2

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II programové obdobie 2007 – 2013, verzia 1.0 bola schválená uznesením vlády č. 672/2008 zo dňa 1. októbra 2008.

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II programové obdobie 2007 – 2013, verzia 1.1 bola schválená podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a ministrom financií SR v spolupráci s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 30. marca 2009.

Podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a minister financií SR v spolupráci s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja bol daným uznesením vlády SR splnomocnený schvaľovať prípadné zmeny a doplnenia týkajúce sa riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013.

V nadväznosti na závery workshop-u k finančnému riadeniu operačného programu Interact 2007 – 2013 zo dňa 8. júna 2009, certifikačný orgán vypracoval aktualizáciu Systému riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verziu 1.2, v rámci ktorej sa hlavné úpravy týkajú:

  • úpravy systémov účtov pre prijímateľa (certifikačný orgán, orgán auditu);
  • úpravy systémov zálohových platieb a refundácie;
  • aktualizácie prílohy 3a - Formulár žiadosti o platbu - zjednotenie formulárov žiadosti o platbu pre všetkých prijímateľov;
  • doplnenia prílohy 3b - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu;
  • zlúčenia prílohy 6a a 6b – Vyhlásenie o overení;
  • aktualizácia prílohy 1 - Štruktúra kódov pre nezrovnalosti;
  • aktualizácia prílohy 2 - opravy anglického textu.

Cieľom predkladaného materiálu je zabezpečiť efektívny systém riadenia a implementácie, vrátane finančného riadenia operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov ES pre operačný program INTERACT II.

Materiál nadobúda platnosť 15. augusta 2009.

Publikovanie a otváranie XML súborov