Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.1

Zmeny v materiáli Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.1 sa týkajú najmä:

 • úpravy alokácie OP INTERACT II;
 • zmeny názvu časti 3 na „Základné definície, pojmy a skratky“;
 • doplnenia definície orgánu auditu;
 • doplnenia definície spolupracujúceho orgánu a Správy finančnej kontroly Bratislava ako partnera Ministerstva financií SR pri vykonávaní funkcií orgánu auditu (spolupracujúci organ);
 • úpravy postupu pri realokáciách prostriedkov v rámci operačného program;
 • podrobnejšieho definovania povinnosti riadiaceho orgánu pri predkladaní správ o výsledku externého auditu a protokolov z kontrol Úradu pre verejné obstarávanie;
 • doplnenia povinností riadiaceho orgánu v časti 4.1 predkladať Vyhlásenie riadiaceho orgánu pre operačný program INTERACT II k oprávnenosti výdavkov a ich súladu s právnymi predpismi EÚ a SR certifikačnému orgánu v súlade s prílohou 10 v súvislosti so zostavením, certifikáciou a predložením výkazu výdavkov Európskej komisii na jeho žiadosť;
 • doplnenia povinnosti riadiaceho orgánu vypracovať a predkladať informácie o vykonaných kontrolách na mieste podľa čl. 60 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 a čl. 13 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 certifikačnému orgánu v súvislosti so zostavením, certifikáciou a predložením výkazu výdavkov Európskej komisii na jeho žiadosť, predkladať správy z vyšetrovania OLAF EK elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk, predkladať správy o výsledku vnútorného auditu a následnej finančnej kontroly vykonaných na riadiacom orgáne v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 5 pracovných dní od ich ukončenia podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • doplnenia povinnosti riadiaceho orgánu predkladať návrhy Rozhodnutí riadiaceho orgánu OP INTERACT II o použití finančných prostriedkov určených na financovanie fungovania riadiaceho orgánu, sekretariátu operačného programu INTERACT II, certifikačného orgánu, orgánu auditu ako aj ich dodatkov pred podpisom štatutárom certifikačnému orgánu na vyjadrenie na e-mailovú adresu co@mfsr.sk;
 • doplnenia povinnosti riadiaceho orgánu predkladať návrh viacročného pracovného programu (Multi - Annual Work Programme) v prípade schválených presunov prostriedkov medzi jednotlivými prijímateľmi najneskôr do 30 pracovných dní od ich schválenia monitorovacím výborom certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk;
 • úpravy hlavných úloh Úradu vlády SR v rámci riadenia a implementácie operačného programu;
 • úpravy niektorých povinností sekretariátu operačného programu INTERACT II;
 • úpravy názvu organizačného útvaru MF SR vykonávajúceho funkcie certifikačného orgánu;
 • doplnenia povinnosti riadiacemu orgánu zasielať aktualizovaný odhad očakávaných výdavkov aj v septembri daného roka, resp. v zmysle termínov určených Európskou komisiou;
 • doplnenie právomoci certifikačného orgánu pripomienkovať návrhy Rozhodnutí riadiaceho orgánu OP INTERACT II o použití finančných prostriedkov určených na financovanie fungovania riadiaceho orgánu, sekretariátu operačného programu INTERACT II, certifikačného orgánu, orgánu auditu vrátane spolupracujúceho orgánu ako aj ich dodatkov pred ich podpisom štatutárom riadiaceho orgánu;
 • doplnenie prijímateľa v rámci prioritnej osi 2 – orgán auditu vrátane Správy finančnej kontroly Bratislava ako partnera Ministerstva financií SR pri vykonávaní funkcií orgánu auditu (spolupracujúci orgán) a s tým súvisiacu úpravu relevantných častí materiálu;
 • predĺženia obdobia trvania operácií pre kontaktné body operačného programu INTERACT II z „do 30. júna 2015“ na „do 31. decembra 2015“;
 • úpravy bodu 3, časti 7.4.2 z dôvodu procesnej opravy nadväznosti jednotlivých krokov;
 • úpravy textu v časti 7.5 Systém certifikácie;
 • doplnenia novej prílohy 10.

Materiál nadobúda platnosť 31. októbra 2014 a účinnosť 14. novembra 2014.