Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 1.1

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II programové obdobie 2007 – 2013 bol schválený uznesením vlády č. 672/2008 zo dňa 01. 10. 2008.

Podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a ministra financií SR v spolupráci s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja bol daným uznesením vlády SR splnomocnený schvaľovať prípadné zmeny a doplnenia týkajúce sa riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013.

Úpravy v Systéme riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II programové obdobie 2007 – 2013, verzii 1.1 sa týkajú najmä:

  • úpravy niektorých definícii v časti Základné definície a pojmy,
  • doplnenie funkcií riadiaceho orgánu, certifikačného orgánu a prijímateľov v súvislosti s vypracovávaním dodatkov k Zmluve o poskytnutí príspevku,
  • úpravy častí 7.2.1, 7.2.2, 7.4 a 7.6 v nadväznosti na dohodu riadiaceho orgánu, kontaktného bodu INTERACT - Viborg a Európskej komisie umožniť vyplácanie zálohovej platby vo viacerých tranžiach v súlade s dodatkami k Zmluve o poskytnutí príspevku, ktorú uzatvára riadiaci orgán a prijímateľ finančných prostriedkov z prioritnej osi 1 a Rozhodnutia o poskytnutí príspevku, na základe ktorého sú prijímateľom z prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 poskytované finančné prostriedky.

Cieľom predkladaného materiálu je zabezpečiť efektívny systém riadenia a implementácie, vrátane finančného riadenia operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov ES pre operačný program INTERACT II.

Materiál nadobúda platnosť 30. marca 2009.