Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 2.0

Zmeny v materiáli Systém riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0 sa týkajú najmä:

  • doplnenia právnych predpisov a pojmového aparátu;
  • doplnenia subjektov, ktoré sú zapojené do systému riadenia a implementácie operačného programu INTERACT II a úprava ich zodpovednosti;
  • úpravy textu materiálu a príloh vo väzbe na novelu zákona č. 528/2008  Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;
  • úpravy lehôt pre všetky subjekty zapojené do systému finančného riadenia;
  • úpravy záväzkov EÚ vo väzbe na prijatie nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia;
  • stanovenia podmienok vrátenie finančných prostriedkov od prijímateľa a oznamovania nezrovnalostí.

Materiál nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu ministrom financií, podpredsedom vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja - 12.07.2010.