Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 4/2014 - U k účtom platobnej jednotky a platobného orgánu / certifikačného orgánu v Štátnej pokladnici a k pohľadávkam v rámci programového obdobia 2004 - 2006, 2007 - 2013 a 2014 – 2020

Toto usmernenie vydáva sekcia európskych fondov MF SR na účely:

  • správneho založenia účtov platobnej jednotky a platobného orgánu / certifikačného orgánu v Štátnej pokladnici a ich správneho používania v súvislosti s poskytovaním nenávratného finančného príspevku podľa podmienok zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • automatického párovania prijatých úhrad z dôvodu vrátenia prostriedkov od prijímateľov v rámci programového obdobia 2014 – 2020 na základe automaticky generovaného variabilného symbolu systémom ITMS pre všetky pohľadávky podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo vrátenia z vlastnej iniciatívy prijímateľa; 
  • správneho účtovania, evidencie a zabezpečenia realizácie úhrad pohľadávok z príspevku a pohľadávok z rozhodnutia správcom pohľadávky (poskytovateľom alebo príslušnou správou finančnej kontroly), platobnou jednotkou a platobným orgánom / certifikačným orgánom pri hospodárení s prostriedkami Európskej únie a prostriedkami štátneho rozpočtu v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • správneho sledovania a vykazovania aktuálneho dopadu korekcií, finančných opráv a vrátených finančných prostriedkov v rámci realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na schodok verejnej správy podľa metodiky ESA 2010 v súlade s platným opatrením MF SR z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a 
  • priebežného dopĺňania uvoľnených zdrojov štátneho rozpočtu z titulu nezrovnalostí do alokácie operačného programu na financovanie nových oprávnených projektov v rámci príslušnej kapitoly a sektora verejnej správy.

Dátum vydania verzie 1.0: 17.12.2014
Dátum platnosti verzie 1.0: 17.12.2014

Oznam o zmene v rámci aktualizácie 3.0:

Predmetom aktualizácie je

  • zmena vo vedení vyrovnávacích účtov certifikačného orgánu pre prostriedky zo štátneho rozpočtu z kapitoly VPS (v tabuľke I.C),
  • formálne úpravy v časti 7 Založenie, oznámenie a zverejnenie účtov.

Aktualizácia usmernenia, verzia 3.0, nadobúda účinnosť: 23.5.2023