Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Informatizácia

Pokračovanie obstarávania licencií pre operačný systém, kancelársky balík a prístup používateľov na server na ďalšie obdobie

 

Národný integrovaný cestovný lístok

 

Komplexné riešenie výrobných liniek dokladov občanov a cudzincov

 

Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum (aktualizácia)

 

Posilnenie prevencie, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov (akt.)

 

Prevádzka služby eKolok na obdobie 10 rokov

 

Posilnenie preventívnych opatrení, zvýšenie rýchlosti detekcie a riešenia incidentov

 

Informačný monitorovací systém pre programové obdobie na roky 2021-2027 (ITMS21+) - aktualizácia

 

Vybudovanie udržateľného HPC ekosystému na Slovensku

 

Národný plán širokopásmového pripojenia

 

Obnova HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM (ako súčasť projektu DCOM+) – aktualizácia

 

Cloud MIRRI SR

 

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže (aktualizácia)

 

Digitálna infraštruktúra škôl

 

Digitálne vybavenie škôl

 

Sanácia prevádzkyschopnosti Národného personalizačného centra

 

Digitalizácia a modernizácia elektronických služieb štátnych archívov v európskom kontexte

 

Informačný monitorovací systém pre programové obdobie na roky 2021-2027 (ITMS21+)

 

Dynamický nákupný systém cloudových služieb

 

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska (aktualizácia)

 

Rezortný privátny cloud Ministerstva financií SR

 

Vybudovanie informačného systému na poskytovanie Leteckých informačných služieb (IS LIS)

 

Obnova HW vybavenia obcí zapojených do IS DCOM (ako súčasť projektu DCOM+)

 

Nákup licencií pre operačný systém, kancelársky balík a prístup používateľov na server – MV SR

 

Nákup licencií pre operačný systém, kancelársky balík a prístup používateľov na server – MO SR

 

Slovensko v mobile 

 

Nákup licencií pre operačný systém, kancelársky balík a prístup používateľov na server

 

eCommerce - Zásielky nízkej hodnoty

 

Zmluva na prevádzku a rozvoj systému Portál finančnej správy (PFS)

 

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov

 

Zmluva na prevádzku a rozvoj systému Rozpočtový informačný systém (RIS)

 

Informačný systém komplexného vybavenia cestujúcich

 

Vládny cloud – rozšírenie o Komunitný zdravotnícky cloud

 

Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR

 

Atlas pasívnej infraštruktúry

 

Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti

 

Centrálny systém súdneho riadenia

 

Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR

 

Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva

 

Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska

 

Konsolidovaná analytická vrstva

 

Jednotný informačný systém štatistických údajov

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 

Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne

 

IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - 2. fáza

 

Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR

 

Služby certifikačnej autority pre FS (PKI služby pre FS) a PKI e-Kasa

 

Systém verejného obstarávania
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 261 kB]

 

Pamiatkový informačný systém
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 264 kB]

 

Digitálny ekosystém inklúzie
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 272 kB]

 

Centrálna API Manažment Platforma
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 264 kB]

 

Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie
 • Analýza - 21.01.2019, [pdf, 459 kB]

 

Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)
 • Analýza - 17.12.2018, [pdf, 268 kB]

 

Online procesy eZdravia
 • Analýza - 17.12.2018, [pdf, 246 kB]

 

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • Analýza - 17.12.2018, [pdf, 294 kB]

 

Informačný systém elektronickej fakturácie
 • Analýza - 19.11.2018, [pdf, 246 kB]

 

Inklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Analýza - 10.10.2018, [pdf, 279 kB]

 

Integrovaný informačný systém Úradu verejného zdravotníctva
 • Analýza - 10.10.2018, [pdf, 314 kB]

 

Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám
 • Analýza - 10.10.2018, [pdf, 279 kB]

 

IT projekty Ministerstva vnútra SR (Centrálne komponenty verejnej správy, Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ, Digitálne pracovné prostredie zamestnanca MV SR)
 • Analýza - 25.7.2018, [pdf, 404 kB]

 

Hodnota za peniaze projektu ESKO 2

 

Zabezpečenie kancelárskych softvérových licencií pre štátnu správu

 

Stanovisko ÚHP MFSR ku hodnoteniu IT projektov predložených na 6. zasadnutie Riadiaceho výboru PO7 OPII

 

Zavedenie služieb Platform as a Service

 

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

 

Rozvoj platformy integrácie údajov a Manažment osobných údajov

 

IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020

 

Informačný systém výstavby
 • Analýza - 28.2.2018, [pdf, 499 kB]

 

Dátová integrácia: Sprístupnenie údajovej základne VS
 • Analýza - 11.12.2017, [pdf, 516 kB]

 

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM - 2. etapa (DCOM+)
 • Analýza - 11.12.2017, [pdf, 529 kB]

 

Informačný systém  Obchodného registra SR
 • Analýza - 12.05.2017, [pdf, 283 kB]

 

Centrálny ekonomický systém
 • Analýza - 12.05.2017, [pdf, 426 kB]