Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Účtovníctvo pre poisťovne

Účtovníctvo poisťovní

Opatrenia uvedené v tomto zozname stratili účinnosť 1.1.2006 z dôvodu prechodu poisťovní, pobočiek zahraničných poisťovní, zaisťovní, pobočiek zahraničných zaisťovní a Slovenskej kancelárie poisťovateľov na medzinárodné účtovné štandardy IAS/IFRS v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

  1. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej  osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

  2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

  3. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 MF/10551/2004-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2002 č. 22 212/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej  osnove pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

  4. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2004 MF/12643/2004-74,ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 22 213/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov

  5. Metodický pokyn č. 25 280/2003-92 na postup účtovania kúpy a predaja cenných papierov v účtovných jednotkách, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenská kancelária poisťovateľov