Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.0

Zmeny v Systéme finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 7.0 sa týkajú najmä:

-  aktualizácie textu formálneho charakteru v celom dokumente v nadväznosti na aktualizáciu právnych predpisov EÚ a SR;

-  úprav znenia, doplnenia a vypustenia definícií a povinností jednotlivých subjektov netýkajúcich sa finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán predkladať interné pokyny (postupy, príručky, atď.), ktoré všeobecne dopĺňajú postupy riadiaceho orgánu, elektronicky s naskenovanou stranou obsahujúcou podpis zodpovednej osoby certifikačnému orgánu a orgánu auditu;

-  úpravy predkladania dokumentácie riadiacim orgánom platobnej jednotke v rámci všetkých systémov financovania;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán sledovať dodržiavanie povinnosti prijímateľa týkajúcej sa 100 % zúčtovania poskytnutej zálohovej platby najneskôr do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia, z dôvodu vysokého objemu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v poskytnutých a nezúčtovaných zálohových platbách prijímateľmi;

-  doplnenia postupov pre zúčtovanie zálohovej platby poskytnutej pred dátumom / po dátume účinnosti Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 7.0;

-  úpravy termínu predkladania analýzy poskytnutých a zúčtovaných zálohových platieb za sledované obdobie kalendárneho roka „n“ " do 5. februára nasledujúceho kalendárneho roka "n+1" v elektronickej forme certifikačnému orgánu (príloha 18);

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán predkladať Vyhlásenie riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom k oprávnenosti výdavkov a ich súladu s právnymi predpismi EÚ a SR certifikačnému orgánu v súlade s prílohou 20 v súvislosti so zostavením, certifikáciou a predložením výkazu výdavkov Európskej komisii na jeho žiadosť;

-  úpravy povinnosti pre riadiaci orgán predkladať správy o výsledku externého auditu, predkladať všetky protokoly z kontrol, vrátane protokolov z kontrol vykonaných Úradom pre verejné obstarávanie a rozhodnutia v správnom konaní Úradu pre verejné obstarávanie elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich doručenia riadiacemu orgánu;

-  úpravy povinnosti pre riadiaci orgán predkladať správy o výsledku vnútorného auditu a následnej finančnej kontroly vykonaných na riadiacom orgáne elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich ukončenia;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán predkladať správy z vyšetrovania OLAF EK elektronicky certifikačnému orgánu a orgánu auditu;

-  doplnenia povinnosti pre riadiaci orgán vykonávať sumárnu kontrolu presnosti, správnosti a úplnosti evidovania údajov o nezrovnalostiach a vysporiadaných finančných vzťahoch a prípadnej opravy nekorektných/neaktuálnych údajov v ITMS štvrťročne;

-  zosúladenia postupov pri realokácii finančných prostriedkov medzi operačnými programami a v rámci operačných programov;

-  úpravy povinnosti pre riadiaci orgán predkladať odhady očakávaných výdavkov certifikačnému orgánu podľa príloh 10a – 10d iba elektronicky na e-mailovú adresu odhady@mfsr.sk podľa stanovených termínov;

-  úpravy lehoty na poskytnutie informácií o účtovných záznamoch operácií Európskej komisii na základe jej písomnej žiadosti z 21 kalendárnych dní na 15 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti;

-  vypustenia systému financovania – systém paušálnych platieb;

-  doplnenia povinnosti pre subjekt, ktorému bola udelená výnimka zo Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, zabezpečiť dodržiavanie všetkých stanovených podmienok, keďže v prípade ich porušenia udelená výnimka stráca platnosť;

-  doplnenia spôsobu vydávania vykonávacích usmernení k finančnému riadeniu certifikačným orgánom vo forme metodických pokynov alebo metodických výkladov;

-  zriadenia e-mailovej adresy certifikačného orgánu co@mfsr.sk pre účely metodického usmerňovania subjektov zapojených do finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013;

-  doplnenia povinnosti pre certifikačný orgán predkladať informácie o zisteniach, ktoré nasvedčujú systémovým nedostatkom centrálnemu koordinačnému orgánu na základe vykonaných certifikačných overovaní do 31. júla za obdobie od 1. januára do 30. júna a do 31. januára za obdobie od 1. júla do 31. decembra s cieľom zahrnúť tieto informácie do formalizovaného riadenia rizík na úrovni centrálneho koordinačného orgánu;

-  doplnenia povinnosti pre certifikačný orgán znížiť výšku deklarovaných výdavkov v rámci výkazu výdavkov Európskej komisii o neoprávnenú sumu v prípade zistenia nezrovnalostí s finančným dopadom;

-  doplnenia kompetencie pre certifikačný orgán pozastaviť platby pre operačný program, resp. relevantnú časť operačného programu v oprávnených a odôvodnených prípadoch, ako je napr. zistenie závažnej systémovej nezrovnalosti alebo podozrenie na výskyt závažnej systémovej nezrovnalosť, tiež v prípade rozhodnutia Európskej komisie o prerušení lehoty pre platby, prípadne rozhodnutia o pozastavení platieb až do doby, kým dôvody prerušenia/pozastavenia nepominú a informovanie orgánu auditu, riadiaceho orgánu a platobnej jednotky operačného programu;

-  doplnenia postupu príjmu a prevod finančných prostriedkov EFF z osobitného mimorozpočtového účtu Ministerstva financií SR na účet platobnej jednotky na základe schválenej súhrnnej žiadosti o platbu;

-  doplnenia kompetencie pre certifikačný orgán koordinovať proces spracovania a schvaľovania návrhu zabezpečenia a použitia prostriedkov rezervy na štrukturálne operácie v kapitole Všeobecná pokladničná správa;

-  úpravy v spôsobe predkladania knihy dlžníkov, resp. mesačného výkazu nezrovnalostí a vratiek k 15. kalendárnemu dňu v mesiaci elektronicky riadiacemu orgánu a orgánu auditu na e-mailovú adresu reporting@mfsr.sk a v písomnej forme platobnej jednotke;

-  presnejšieho vymedzenia kompetencie platobnej jednotky;

-  zrušenia zasielania súhrnnej žiadosti o platbu a čiastkového výkazu výdavkov v písomnej forme certifikačnému orgánu a nahradenie tejto povinnosti len zaslaním elektronického oznámenia o zaslaní súhrnnej žiadosti o platbu na e-mailovú adresu platby@mfsr.sk;

-  zrušenia povinnosti pre platobnú jednotku predkladať certifikačnému orgánu zoznam vykonaných platieb za príslušný mesiac v členení podľa zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (prílohy 11a a 11b);

-  zrušenia povinnosti pre platobnú jednotku predkladať certifikačnému orgánu prehľad realizovaných platieb platobnou jednotkou (príloha 13) za príslušný štvrťrok;

-  doplnenia povinnosti pre platobnú jednotku informovať prijímateľov o úhrade prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;

-  úpravu povinnosti pre platobnú jednotku predkladať správy o výsledku externého auditu a protokolov z kontrol vykonávaných podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov týkajúcich sa platobnej jednotky elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich doručenia;

-  úpravu povinnosti pre platobnú jednotku predkladať správy o výsledku vnútorného auditu a následnej finančnej kontroly vykonanej na platobnej jednotke v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk do 7 kalendárnych dní od ich ukončenia podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

-  úpravu povinnosti pre platobnú jednotku predkladať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku k všetkým vykonaným kontrolám a auditom na organizačnom útvare plniacom úlohy platobnej jednotky a odpočty ich plnenia elektronicky v naskenovanej verzii certifikačnému orgánu na e-mailovú adresu co@mfsr.sk a aj orgánu auditu na e-mailovú adresu spravy@mfsr.sk v prípade, ak kontrola alebo audit neboli vykonané orgánom auditu alebo spolupracujúcim orgánom, a to do 14 kalendárnych dní od ich prijatia;

-  úpravy povinnosti pre orgán auditu evidovať a aktualizovať údaje súvisiace s vládnymi auditmi a zistenými nezrovnalosťami v ITMS a CEDIS;

-  úpravy povinnosti pre orgán auditu predkladať správu z vládneho auditu elektronicky prostredníctvom vedúceho audítorskej skupiny riadiacemu orgánu, centrálnemu koordinačnému orgánu na e-mailovú adresu metodika.cko@vlada.gov.sk, sekcii auditu a kontroly MF SR, spolupracujúcemu orgánu, sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom a platobnej jednotke najneskôr do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola správa z vládneho auditu doručená auditovanej osobe;

-  zrušenia povinnosti pre orgán auditu predkladať certifikačnému orgánu informácie, ktoré sú dostupné v CEDIS;

-  doplnenia povinnosti pre orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov poskytovať štvrťročne písomnú informáciu o nezrovnalostiach, ktoré boli predmetom pravidelného hlásenia OLAF-u certifikačnému orgánu a relevantným inštitúciám vrátane orgánu auditu;

-  aktualizácie časti 4.3 Záväzky a platby z EÚ;

-  úpravy subjektov patriacich medzi prijímateľov zo sektora verejnej správy a súkromného sektora;

-  aktualizácie časti 4.4.5 Vysporiadanie finančných vzťahov;

-  špecifikovania postupu podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, t. j. nevymáhanie nenávratného finančného príspevku alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, ak tento nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť nepresiahne 40 EUR a súčasne nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

-  aktualizácie časti 4.5 Odhad očakávaných výdavkov a časti 4.6 Systém účtov;

-  skrátenia lehôt schvaľovacieho procesu jednotlivých subjektov v rámci všetkých systémov financovania;

-  vypustenia povinnosti predkladania vyhlásenia o začatí realizácie projektu prijímateľom riadiacemu orgánu v rámci systému zálohových platieb;

-  aktualizácie postupov súvisiacich s vykonaním certifikačného overovania;

-  aktualizácie a doplnenia postupov v časti 4.9 Nezrovnalosti, v časti 4.9.1 Oznamovanie nezrovnalosti a v časti 4.9.2 Finančné opravy a vrátenie finančných prostriedkov;

-  úpravy a aktualizácie textu v časti 4.10 Účtovníctvo, v časti 4.11 Finančné výkazníctvo a archivácia a v časti 5. Monitorovanie a elektronická výmena informácií;

-  úpravy príloh 1, 2, 3a, 3b, 7a, 7b, 8b, 10a – 10c, 14b, 15a, 15b, 16a, 16b, 18, 19;

-  vypustenia príloh 11a, 11b, 13, 17;

-  doplnenia novej prílohy 20.

Materiál nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť 1. apríla 2014.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sú povinné najneskôr do dátumu účinnosti zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 7.0 do svojich vnútorných predpisov, t. j. najneskôr do 1. apríla 2014.

Technická informácia zo dňa 31. 03. 2014

Pri vydaní Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 7.0 došlo k technickému omylu pri zverejňovaní súborov, konkrétne prílohy č. 20 – „Vyhlásenie riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k oprávnenosti výdavkov a ich súladu s právnymi predpismi EÚ a SR“, ktorá bola zverejnená v nesprávnom znení.

Korektná príloha č. 20 bola zverejnená dňa 31. 03. 2014.