Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 6.0

Zmeny v Systéme finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 6.0 sa týkajú najmä:

  • zapracovania nariadenia Komisie (EÚ) č. 1249/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 498/2007, ktorým sa stanovujú podrobné vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo,
  • skrátenia lehoty pre spracovanie žiadosti o platbu (refundácia, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby, poskytnutie predfinancovania) z 42 na 40 kalendárnych dní,
  • zmeny terminológie v prípade orgánov zúčastnených na výkone vládneho auditu,
  • doplnenie povinností sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so Splnomocnením o delegovaní právomoci uzatvorenom medzi riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom,
  • reflektovania zmien kompetencií jednotlivých subjektov v nadväznosti na zákon č. 37/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov,
  • úpravy predkladania vnútorných manuálov certifikačnému orgánu a orgánu auditu,
  • úpravy predkladania odhadov očakávaných výdavkov riadiacim orgánom certifikačnému orgánu,
  • nahradenie pojmu „originál“ pojmom „rovnopis“ všade tam, kde bol pojem „originál“ používaný v množnom čísle, keďže originál môže byť len jeden,
  • úpravy príloh 1, 7a, 7b, 10, 12, 13, 16, 17, 18 a 19.

Materiál nadobúda platnosť 15.02.2011.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 6.0 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 15.03.2011.