Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007-2013, verzia 7.1

K zmene v Systéme finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 7.1 dochádza z dôvodu:

 1. aktualizácie a doplnenia základných právnych predpisov EÚ, základných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ďalších súvisiacich predpisov v časti 1 „Legislatíva Európskej únie a Slovenskej republiky“, na ktoré sa odvolávajú postupy v aktualizovanom Systéme finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013;
 2. aktualizácie, spresnenia a doplnenia základných definícií a pojmov v časti 2 „Základné definície a pojmy“ vychádzajúc z aktualizovaných a upravených postupov v Systéme finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 (ako aj napr. zjednotenie definícií a pojmov s ostatnými metodickými dokumentmi vydávanými certifikačným orgánom v oblasti finančného riadenia);
 3. aktualizácie, spresnenia a doplnenia informácií v časti 3 „Subjekty a ich zodpovednosť“ vychádzajúc z aktualizovaných a upravených postupov v Systéme finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013 a aktualizovanej legislatívy;
 4. aktualizácie a spresnenia informácií a postupov v časti „4.4.5. Vysporiadanie finančných vzťahov“ a doplnenia postupov týkajúcich sa „odvodu za porušenie finančnej disciplíny, správu a účtovanie pohľadávok“;
 5. spresnenia informácií v časti 4.5. „Odhad očakávaných výdavkov“;
 6. aktualizácie a spresnenia informácií a postupov v časti „4.7. Systém informačných a finančných tokov na národnej úrovni“:
  • v rámci systému zálohových platieb došlo k spresneniu postupov aplikovaných v implementačnej praxi;
  • v rámci časti 4.7.1 systém zálohových platieb – štátne rozpočtové organizácie došlo k doplneniu postupu týkajúceho sa reálneho zúčtovania poskytnutej zálohovej platby;
  • postupy týkajúce sa prechodu a prevodu práv a povinností na iný subjekt sa presunuli do samostatnej časti 4.7.4;
 7. aktualizácie a spresnenia informácií a postupov v časti „4.9 Nezrovnalosti a finančné opravy“, zároveň došlo k odstráneniu postupov, ktoré sú súčasťou metodického usmernenia č. 16/2008-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v platnom znení;
 8. vypustenia vybraných príloh z dôvodu duplicity a väčšej flexibility:
  • príloha 1: „Štruktúra kódov pre nezrovnalosti (kódy Európskeho úradu pre boj proti podvodom) a finančné vysporiadanie“,
  • príloha 2: „Identifikácia hlásenia / správy o zistenej nezrovnalosti“, keďže aktuálne sú súčasťou metodického usmernenia č. 16/2008-U k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v platnom znení,
  • príloha 16a – 16b: „Schéma a popis schémy k vráteniu finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“, keďže je súčasťou metodického usmernenia č. 3/2015-U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v platnom znení.
 9. nahradením príloh 10a – 10c: „Tabuľky k odhadom očakávaných výdavkov“ prílohami 10a – 10b: „Odhady očakávaných výdavkov a Pokyny k vyplneniu odhadov očakávaných výdavkov“.
 10. úpravy prílohy 15b: „Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ a prílohy 19: „Formulár pre zoznam nevymožiteľných pohľadávok“.
 11. doplnenia prílohy 21: „Vyhlásenie riadiaceho orgánu / sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom / platobnej jednotky o aktuálnosti, úplnosti a pravdivosti predkladaných dokumentov“.

Materiál nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť 1. marca 2016.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 7.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 1. apríla 2016.