Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 6/2005-NF k postupu účtovania štrukturálnych fondov na úrovni platobnej jednotky v ISUF

Usmernenie č. 6/2005-NF k postupu účtovania štrukturálnych fondov na úrovni platobnej jednotky v ISUF

Dátum vydania: 15. 04. 2005

Dátum platnosti: 15. 04. 2005

Platobná jednotka vystupuje z hľadiska účtovníctva ako vnútorná organizačná zložka bez právnej subjektivity a súčasť právnickej osoby - účtovnej jednotky podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorá je  ministerstvom alebo inou právnickou osobou a plní funkcie platobnej jednotky. 

Platobná jednotka (ďalej len PJ) vystupuje zároveň ako organizačná zložka informačného systému účtovania fondov EÚ (ďalej len ISUF).  

Účtovné prípady, ktoré vznikajú na úrovni platobnej jednotky sa účtujú v rámci samostatného účtovného okruhu ISUF priradeného ku konkrétnej  platobnej jednotke. 

V rámci ISUF sa vedie účtovníctvo spôsobom, ktorý zabezpečuje:

- jednotný spôsob sledovania a účtovania štrukturálnych fondov  na úrovni všetkých platobných jednotiek prostredníctvom jednotnej konfigurácie systému, vrátane centrálnej tvorby účtového rozvrhu, 

- oddelené účtovanie účtovných prípadov vznikajúcich na úrovni platobnej jednotky od ostatných účtovných prípadov vznikajúcich v rámci účtovnej jednotky - právnickej osoby, ktorá  plní funkcie platobnej jednotky a ktorej je platobná jednotka súčasťou, účtovaním účtovných prípadov vznikajúcich na úrovni platobnej jednotky v samostatnom účtovnom okruhu ISUF,

- začlenenie účtovníctva vedeného na úrovni platobnej jednotky do účtovníctva účtovnej jednotky - právnickej osoby ktorej je súčasťou a to dodržiavaním rámcovej účtovej osnovy a postupov účtovania prislúchajúcich danej právnickej osobe a zostavovaním a poskytovaním údajov v štruktúre účtovnej závierky z ISUF za samostatný účtovný okruh priradený platobnej jednotke na účely zostavenia účtovnej závierky za právnickú osobu - účtovnú jednotku podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.