Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

rok 2007

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/029093/2007-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),  je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona, je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Vzory daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2007.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. januára 2007  č. MF//027725/2006-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 22/2007 Z. z.).

§ 4

 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ján Počiatek
minister financií
Slovenskej republiky