Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2013 - U k prístupovým právam do systému ISUF a základným bezpečnostným pravidlám pri práci so systémom

Usmernenie č. 2/2013 – U k prístupovým právam do systému ISUF a základným bezpečnostným pravidlám pri práci so systémom (Informačný systém účtovníctva fondov, ďalej iba „ISUF“) slúži pre používateľa ISUF k pravidlám založenia, zmeny a vyradenia zo systému ISUF. Stanovuje bezpečnostné postupy, ktoré je používateľ povinný dodržiavať pri založení, zmene a zrušení prístupových práv do systému ISUF.

Aktualizácia usmernenia 2.0 bola zameraná na elektronický proces prideľovania prístupových oprávnení a zmien v systéme ISUF. Súčasťou aktualizácie usmernenia je aj doplnenie rolí pre 3. programové obdobie do internej matice priraďovania rolí koncovým používateľom.                                                                                                                              Aktualizácia usmernenia 3.0 bola doplnená o rozšírenú prílohu č. 2 s názvom „Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorá vyplýva zo Zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nový užívateľ, ktorý bude žiadať o pridelenie prístupových práv do systému ISUF po dátume 1.6.2018 je povinný vyplniť aj súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.                                                                                  Aktualizácia usmernenia 4.0 je doplnená o aktualizovaný formulár pre pridelenie/odobratie prístupových oprávnení do systému EIS SAP/ISUF,  pravidlá heslovej politiky a zapracované termíny vykonávania pravidelnej previerky používateľov ISUF a privilegovaných prístupov v systéme ISUF.
Aktualizácia usmernenia 5.0 je doplnená o elektronický formulár pre pridelenie/odobratie prístupových oprávnení do systému EIS SAP/ISUF a interné prílohy tohto usmernenia č. 3 a 4. Zároveň bol upravený postup pre zasielanie údajov žiadateľa prístupových práv pri založení, zmene alebo zrušení prístupových práv.                                                                  Aktualizácia usmernenia 6.0 upravuje všeobecne záväzné pravidlá pre politiku hesiel v ISUF pre štandardných používateľov a iných bežných dialógových užívateľov ISUF. Zmeny reflektujú na potrebu zosúladiť politiku hesiel používateľov ISUF s politikou hesiel DataCentra.

Aktualizácia usmernenia 7.0 reflektuje na zmeny vyplývajúce z implementácie finančného riadenia fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027. Do usmernenia boli doplnené nové účtovné okruhy a súvisiace role.

Usmernenia 7.0 nadobúda účinnosť: 10.04.2024.