Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Centrálny ekonomický systém

CES - logo

Názov projektu: Centrálny ekonomický systém 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Partner projektu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Slovensko
Výška poskytnutého NFP:
27 595 006,05 EUR
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 07. 03. 2018

Prioritná os:     7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Termín realizácie projektu: 02/2019 - 11/2023

Popis projektu:

Cieľom projektu je implementácia ekonomického informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických procesov subjektov štátnej správy, ktorá umožní MF SR ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku. Realizácia projektu by mala vytvoriť priestor na transformáciu ekonomických činností štátu na servisne poskytované služby.

CES bude poskytovať zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na eGovernment cloud platforme, komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov štátnej správy, vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory. Do projektu bude zapojených cca 500 organizácií štátnej správy. Počet zapojených organizácií vychádza z celkového počtu organizácií v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu s výnimkou organizácií v rámci kapitoly Ministerstva vnútra SR, SIS a NBÚ.

Organizácie zapojené do CES získajú centrálne spravovaný, aktuálny a metodicky správne implementovaný informačný systém pokrývajúci najdôležitejšie ekonomické agendy s prihliadnutím na vybrané špecifiká. Zároveň budú odbremenené od správy vlastného ekonomického IS a ich IT oddelenia sa budú môcť zameriavať na správu a prevádzku agendových IS. Súčasne bude implementovaná aj jednotná integrácia medzi CES a ostatnými centrálnymi informačnými systémami riadenia verejných financií, čím sa získajú dodatočné pozitívne efekty vo forme zjednodušenia až úplného odbúrania niektorých častí administratívnych úkonov.

Aktivity projektu:

  • Analýza a detailná špecifikácia riešenia
  • Implementácia riešenia
  • Testovanie riešenia
  • Nasadenie a migrácia zapájaných organizácií