Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Modernizácia informačného systému účtovníctva fondov

Logo EU a MINDOPLogo MIRRI

Názov projektu: Modernizácia informačného systému účtovníctva fondov

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP: 919 006,80 EUR
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 04.05.2023
Miesto realizácie aktivít projektu: celé územie Slovenskej republiky

Prioritná os:     7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Termín realizácie projektu: 05/2023 - 12/2023

Popis projektu:

Informačný systém účtovníctva fondov „ISUF“ je nadrezortný informačný systém verejnej správy, ktorý od roku 2004 slúži na účely zabezpečenia finančného riadenia, účtovania a implementáciu projektov ŠF, KF, ENRF a iných finančných nástrojov pri dodržaní jednotného postupu účtovania, poskytovania výstupov z účtovníctva a spracovania údajov vyhovujúcich požiadavkám Európskej komisie a požiadavkám národnej legislatívy pre vedenie účtovníctva. Cieľom realizácie projektu je modernizácia ISUF, rozvoj poskytovaných služieb, úprava poskytovaných služieb vyplývajúca zo zmien v národnej a európskej legislatíve a optimalizácia IS prostredníctvom realizovaných zmenových požiadaviek.

Aktivity projektu:

  • Analýza a dizajn
  • Implementácia a testovanie
  • Nasadenie