Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky - Komplexný projekt pre manažment údajov

Logo

Názov projektu: Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky - Komplexný projekt pre manažment údajov 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Poskytovateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Výška poskytnutého NFP: 2 963 935,36 EUR
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 24. 12. 2020
Miesto realizácie aktivít projektu: celé územie Slovenskej republiky

Prioritná os:     7 Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ:
7.5 Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Termín realizácie projektu: 06/2021 - 01/2023

Popis projektu:

Cieľom projektu je zaviesť manažment údajov v prostredí MF v nadväznosti na strategické dokumenty SR pre oblasť informatizácie, predovšetkým NKIVS, strategickej priority Manažment údajov, ale aj strategickej priority Otvorené údaje.

Projekt MÚMF je navrhnutý ako dopytový projekt na základe výzvy OPII-2018/7/3-DOP na predkladanie žiadosti na poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Manažment údajov inštitúcie verejnej správy.

Štúdia je vypracovaná pre typ projektu: Komplexný projekt pre manažment údajov.

Ide o typ projektu, ktorý je vhodný pre realizáciu reformy vo využívaní dát organizáciou, ktorá je tvorená heterogénnym informačným prostredím s viacerými samostatnými subjektami a existuje tu potreba po internej integrácii a konsolidácii údajov.

Aktivity projektu:

  • Analýza a dizajn
  • Implementácia
  • Testovanie
  • Nasadenie