Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ponuka na nájom

Ak nie je možné uzavrieť nájomnú zmluvu priamo so záujemcom, správca je povinný dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu ponúknuť do nájmu v registri ponúkaného majetku štátu, dostupnom na stránke www.ropk.sk. Záujemcovia môžu ponúkaný nehnuteľný majetok štátu vyhľadávať podľa rôznych kritérií (napr. podľa katastrálneho územia, správcu). Aktuálne ponuky.

Záujem o ponúkaný dočasne prebytočný majetok štátu môže záujemca v určenej lehote prejaviť písomnou žiadosťou doručenou správcovi, ktorý predmetný nehnuteľný majetok štátu ponúka do nájmu. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponúkané nájomné vyjadrené pevnou sumou (nie opisom alebo v percentách). Do ceny nájomného sa nezaratúvajú prevádzkové náklady, ktoré súvisia s prenájmom. Prevádzkové náklady preto nemôžu byť súčasťou cenovej ponuky záujemcu. Ich predpokladaná výška sa vyčísluje až v nájomnej zmluve.

Správca vyzve na uzatvorenie nájomnej zmluvy záujemcu, ktorý včas doručil cenovú ponuku a ponúkol najvyššie trhové nájomné.

Nájomnú zmluvu možno uzatvoriť maximálne na päť rokov odo dňa jej účinnosti. Po ukončení doby trvania nájmu nemá nájomca prednostné právo na opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ak po skončení nájomnej zmluvy je naďalej majetok štátu dočasne prebytočný, správca je povinný opätovne ho ponúknuť v registri ponúkaného majetku štátu.  Nájomca nie je oprávnený prenechať majetok štátu do užívania inej osobe. Ak nájomca prenechá majetok štátu do užívania inej osoby, je taká zmluva neplatná.