Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Ponuka na nájom

Ak nie je možné uzavrieť nájomnú zmluvu priamo so záujemcom, správca je povinný dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu ponúknuť do nájmu v registri ponúkaného majetku štátu, dostupnom na stránke www.ropk.sk. Záujemcovia môžu ponúkaný nehnuteľný majetok štátu vyhľadávať podľa rôznych kritérií (napr. podľa katastrálneho územia, správcu). Aktuálne ponuky.

Záujem o ponúkaný dočasne prebytočný majetok štátu môže záujemca v určenej lehote prejaviť písomnou žiadosťou doručenou správcovi, ktorý predmetný nehnuteľný majetok štátu ponúka do nájmu. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať ponúkané nájomné vyjadrené pevnou sumou (nie opisom alebo v percentách). Do ceny nájomného sa nezaratúvajú prevádzkové náklady, ktoré súvisia s prenájmom. Prevádzkové náklady preto nemôžu byť súčasťou cenovej ponuky záujemcu. Ich predpokladaná výška sa vyčísluje až v nájomnej zmluve.

Správca vyzve na uzatvorenie nájomnej zmluvy záujemcu, ktorý včas doručil cenovú ponuku a ponúkol najvyššie trhové nájomné.

Nájomnú zmluvu možno uzatvoriť maximálne na päť rokov odo dňa jej účinnosti. Po ukončení doby trvania nájmu nemá nájomca prednostné právo na opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ak po skončení nájomnej zmluvy je naďalej majetok štátu dočasne prebytočný, správca je povinný opätovne ho ponúknuť v registri ponúkaného majetku štátu.  Nájomca nie je oprávnený prenechať majetok štátu do užívania inej osobe. Ak nájomca prenechá majetok štátu do užívania inej osoby, je taká zmluva neplatná.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Ministerstvo
  2. Legislatíva a majetkové právo
  3. Majetkové právo
  4. Majetok štátu
  5. Nehnuteľný majetok štátu
  6. Ponuka na nájom

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.