Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priamy nájom

Správca môže uzatvoriť zmluvu o nájme nehnuteľného majetku štátu priamo so záujemcom za trhové nájomné, ak ide o

  • nájom pozemku štátu vlastníkovi stavby na ňom stojacej, vrátane k stavbe priľahlého pozemku štátu,
  • nájom rodinného domu štátu doterajšiemu nájomcovi, vrátane pozemku zastavaného týmto rodinným domom a priľahlej plochy,
  • krátkodobý nájom, ktorého trvanie s tou istou osobou neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci, pričom nie je rozhodujúce, ako dlho užívanie majetku štátu v konkrétny deň trvá (napr. 50 minút, 2 hodiny, 23 hod).

Správca môže uzatvoriť zmluvu o nájme nehnuteľného majetku štátu priamo so záujemcom za nižšie ako trhové nájomné, ak nájomcom je

  • štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia,
  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately počas najmenej jedného roka, a majetok štátu má slúžiť na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo poskytovateľ sociálnej služby, ktorý počas najmenej jedného roka poskytuje sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb, sociálnu službu neposkytuje za účelom dosiahnuť zisk, a majetok štátu má slúžiť na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb,
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je podnikateľom, ak preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytuje zdravotnú starostlivosť,
  • právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, ak ide o krátkodobý nájom na vzdelávacie, kultúrne a osvetové účely,
  • právnická osoba alebo fyzická osoba poskytujúca správcovi služby, pri ktorých je správca povinný používať metódy verejného obstarávania,
  • škola alebo školské zariadenie, po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak im bude nehnuteľný majetok štátu slúžiť na výchovno-vzdelávací proces alebo na činnosť s ním súvisiacu,
  • registrovaný sociálny podnik a ide o formu investičnej pomoci podľa osobitného predpisu.