Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2009-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu v súvislosti s ukončením rozpočtového roka

V usmernení sú definované povinnosti pre certifikačný orgán/platobný orgán, riadiaci orgán, platobnú jednotku/subjekt vykonávajúci platbu, prijímateľa a správcu kapitoly, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a lehoty v nadväznosti na ukončenie rozpočtového roka N. Na sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom/sprostredkovateľský orgán sa vzťahujú práva a povinnosti riadiaceho orgánu stanovené týmto usmernením, resp. všetky ustanovenia tohto usmernenia týkajúce sa riadiaceho orgánu v rozsahu určenom v splnomocnení.

Usmernenie č. 2/2009-U k postupu financovania projektov fondov EÚ v súvislosti s ukončením rozpočtového roka, aktualizácia č. 3.3

Dátum vydania: 25.08.2023

Dátum účinnosti: 31.08.2023

Publikovanie a otváranie XML súborov