Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 6.0

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 6.0 sa týkajú najmä:

  • úpravy vykazovania pravidla „n+3“ pre záväzok roku 2007 v nadväznosti na schválenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 539/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia,
  • skrátenia lehoty pre spracovanie žiadosti o platbu (refundácia, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby, poskytnutie predfinancovania) z 42 na 40 kalendárnych dní,
  • zmeny terminológie v prípade orgánov zúčastnených na výkone vládneho auditu,
  • reflektovania zmien kompetencií jednotlivých subjektov v nadväznosti na zákon č. 37/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení,
  • úpravy predkladania vnútorných manuálov certifikačnému orgánu a orgánu auditu,
  • úpravy predkladania odhadov očakávaných výdavkov riadiacim orgánom certifikačnému orgánu,
  • zadefinovania momentu predloženia žiadosti o platbu v prípade, ak je žiadosť o platbu predkladaná prostredníctvom verejného portálu ITMS,
  • úpravy definovania matematickej kontroly v prípade projektov financovaných z ESF,
  • doplnenia definície „úhrada účtovného dokladu“ a nahradenie pojmu „originál“ pojmom „rovnopis“ všade tam, kde bol pojem „originál“ používaný v množnom čísle, keďže originál môže byť len jeden,
  • úpravy príloh 1, 3b, 3c, 7a, 7b, 7c, 12, 18 a 20.

 

Materiál nadobúda platnosť 30.11.2010.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 6.0 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 30.12.2010.