Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál č. 4/2010-M pre vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v systéme ITMS a ISUF

Postup vysporiadania finančných vzťahov upravuje § 28 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. V zmysle platného znenia citovaného zákona je možné vysporiadať finančné vzťahy jedným z nasledovných spôsobov:

  • vrátením príspevku alebo jeho časti;
  • vzájomným započítaním pohľadávok z príspevku alebo jeho časti.

Manuál 4/2010-M popisuje postup v informačných systémoch ITMS a ISUF vo väzbe na účtovníctvo pri vysporiadaní finančných vzťahov formou vzájomného započítania pohľadávok z príspevku alebo jeho časti. Vo všeobecnosti je v súlade so zákonom č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov podľa typu vrátení finančných prostriedkov možné započítať:

  • príjem z projektu;
  • vrátenie v súlade so zmluvou;
  • nezrovnalosti s výnimkou odvodu (odvod na základe právoplatného rozhodnutia SFK).

Hlavným cieľom manuálu pre vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v systéme ITMS a ISUF je popísať proces spracovania žiadosti o platbu a oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, v rámci ktorých dochádza k vzájomnému započítaniu pohľadávok a záväzkov v informačných systémoch ITMS a ISUF.

Manuál je určený pre:

  • účtovníkov a finančných manažérov platobnej jednotky;
  • účtovníkov a finančných manažérov certifikačného orgánu;
  • zamestnancov riadiaceho orgánu a sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom. 

Manuál pre vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov v systéme ITMS a ISUF, verzia 2.1

Dátum vydania: 04.07.2014

Dátum účinnosti:  04.07.2014