Usmernenie č. 2/2013 - U k prístupovým právam do systému ISUF a základným bezpečnostným pravidlám pri práci so systémom

Usmernenie č. 2/2013 – U k prístupovým právam do systému ISUF a základným bezpečnostným pravidlám pri práci so systémom (Informačný systém účtovníctva fondov, ďalej iba „ISUF“) slúži pre používateľa ISUF k pravidlám založenia, zmeny a vyradenia zo systému ISUF. Stanovuje bezpečnostné postupy, ktoré je používateľ povinný dodržiavať pri založení, zmene a zrušení prístupových práv do systému ISUF.

Usmernenie č. 2/2013 – U k prístupovým právam do systému ISUF a základným bezpečnostným pravidlám pri práci so systémom zrušuje usmernenie č. 6/2007 - U k prístupovým právam do systému ISUF.

Aktualizácia usmernenia 2.0 je zameraná na elektronický proces prideľovania prístupových oprávnení a zmien v systéme ISUF. Súčasťou aktualizácie usmernenia je aj doplnenie rolí pre 3. programové obdobie do internej matice priraďovania rolí koncovým používateľom.

Aktualizácia usmernenia 2.0 nadobúda účinnosť: 02. 10. 2015